Raport Zintegrowany 2021

9. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe
12 miesięcy do 31.12.2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Należności od banków (4 055) (4 055)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu (115 760) 87 755 (258 893) (286 898) (32 630)
Udzielone zobowiązania warunkowe 38 513 19 094 1 605 59 212 750
Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 293 128 (34 865) (34 444) (34 865)
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, razem (81 009) 106 977 (292 153) (266 185) (66 745)

Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe 12 miesięcy do
31.12.2021
Stan na 1 stycznia 2021 roku (3 415 311)
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia (667 374)
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania 268 134
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) (114 714)
Zmiany wynikające z aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) 20 384
Wykorzystanie w ciężar odpisów 749 471
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) (10 119)
Stan na 31 grudnia 2021 roku (3 169 529)

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe 12 miesięcy do
31.12.2021
Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (475 125)
Zmiana stanu początkowej utraty wartości dla aktywów finansowych klasyfikowanych jako POCI 21 521
Przychody z tytułu sprzedanych i spisanych wierzytelności oraz koszty z tytułu spisania wierzytelności 187 419
(266 185)

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe
12 miesięcy do 31.12.2020 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Należności od banków (837) (837)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu (39 110) (109 564) (477 910) (626 584) 18 218
Udzielone zobowiązania warunkowe (19 244) 27 483 14 186 22 425
Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 325 3 172 3 497 (2 312)
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, razem (58 866) (78 909) (463 724) (601 499) 15 906

Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe 12 miesięcy do
31.12.2020
Stan na 1 stycznia 2020 roku (3 485 208)
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia (627 452)
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania 278 229
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) (487 147)
Zmiany wynikające z aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto)
Wykorzystanie w ciężar odpisów 939 365
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) (33 098)
Stan na 31 grudnia 2020 roku (3 415 311)

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe 12 miesięcy do
31.12.2020
Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (802 442)
Zmiana stanu początkowej utraty wartości dla aktywów finansowych klasyfikowanych jako POCI 45 139
Przychody z tytułu sprzedanych i spisanych wierzytelności oraz koszty z tytułu spisania wierzytelności 155 804
(601 499)

Wyniki wyszukiwania