Raport Zintegrowany 2020

8. Wynik na działalności inwestycyjnej

Wynik na działalności inwestycyjnej 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Instrumenty dłużne wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 77 411 3 818
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (48 330) (35 654)
Wynik na działalności inwestycyjnej, razem 29 081 (31 836)

 

W ciągu roku Grupa nie dokonała zmiany klasyfikacji żadnych aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu na wyceniane według wartości godziwej.

Wyniki wyszukiwania