Raport Zintegrowany 2021

8. Wynik na działalności inwestycyjnej

Wynik na działalności inwestycyjnej 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Instrumenty kapitałowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 5
Instrumenty dłużne wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (2 276) 77 406
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (2 857) (48 330)
Wynik na działalności inwestycyjnej, razem (5 133) 29 081

 

W ciągu roku Grupa nie dokonała zmiany klasyfikacji żadnych aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu na wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Wyniki wyszukiwania