Raport Zintegrowany 2020

7. Wynik na działalności handlowej

Wynik na działalności handlowej 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Instrumenty kapitałowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 102 340 18 120
Instrumenty dłużne wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 7 253 3 097
Instrumenty pochodne i wynik z pozycji wymiany 638 797 661 198
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, razem 748 390 682 415

 

Grupa w 2020 roku rozpoznała w wyniku z działalności handlowej zwiększenie wyceny akcji Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz Biura Informacji Kredytowej S.A. w łącznej kwocie 45 mln zł., które są klasyfikowane jako wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.

Wyniki wyszukiwania