Raport Zintegrowany 2021

7. Wynik na działalności handlowej (w tym wynik z pozycji wymiany)

Wynik na działalności handlowej 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do 31.12.2020
Instrumenty kapitałowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 22 454 102 340
Instrumenty dłużne wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (1 406) 7 253
Instrumenty pochodne i wynik z pozycji wymiany 612 445 638 797
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z pozycji wymiany, razem 633 493 748 390

 

Grupa w 2020 roku rozpoznała w wyniku z działalności handlowej zwiększenie wyceny akcji Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz Biura Informacji Kredytowej S.A. w łącznej kwocie 45 mln zł, które są klasyfikowane jako wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.

Wyniki wyszukiwania