Raport Zintegrowany 2020

6. Przychody z tytułu dywidend

Przychody z tytułu dywidend 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Instrumenty kapitałowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 9 669 6 007
Przychody z tytułu dywidend, razem 9 669 6 007

Wyniki wyszukiwania