Raport Zintegrowany 2021

6. Przychody z tytułu dywidend

Przychody z tytułu dywidend 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Instrumenty kapitałowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 8 550 9 669
Przychody z tytułu dywidend, razem 8 550 9 669

Wyniki wyszukiwania