Raport Zintegrowany 2020

59. Zdarzenia po dniu bilansowym

7.01.2021 Rezerwa na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych CHF

7 stycznia 2021 r. Zarząd Banku zaakceptował wysokość szacunku rezerwy dotyczącej umów kredytów mieszkaniowych w CHF na koniec 2020 r. w łącznej kwocie 200,3 mln zł. Oznacza to zwiększenie wartości rezerwy w stosunku do wartości bilansowej z dnia 30 września 2020 r. o 101,7 mln zł. Kwota ta obciąży wyniki Banku w IV kwartale 2020 r.

19.01.2021 Zalecenie KNF dotyczące wstrzymania przez Bank wypłaty dywidendy w I półroczu 2021 r.
Dostosowanie do wymogów dotyczących nowej definicji niewykonania zobowiązania wynikających z Wytycznych EBA

Bank zastosował dwuetapowe podejście do dostosowania prowadzonej działalności do wymogów dotyczących nowej definicji niewykonania zobowiązania wynikających z Wytycznych EBA dotyczących stosowania definicji niewykonania zobowiązania, określonej w art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. W pierwszym etapie, tj. na dzień 31 grudnia 2020 roku Bank wprowadził wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie poziomu istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego progi względne oraz bezwzględne na potrzeby identyfikowania przeterminowania istotnego. Przeterminowane zobowiązanie kredytowe uznaje się za istotne w przypadku gdy są łącznie przekroczone są oba progi istotności:

  • kwota przeterminowanych zobowiązań przekracza 400 PLN w przypadku ekspozycji detalicznych lub 2000 PLN dla ekspozycji niedetalicznych oraz
  • udział zobowiązania przeterminowanego w zaangażowaniu jest większy niż 1%.

W związku z powyższym kalkulacja dni przeterminowania na potrzeby stwierdzenia zdarzenia default rozpoczyna się po przekroczeniu obu ww. progów.

W drugim etapie, tj. z dniem 1 stycznia 2021 roku Bank dostosował działalność do pozostałych wymogów Wytycznych EBA. Istotne zmiany wprowadzone w związku z wdrożeniem nowej definicji niewykonania zobowiązania obejmują m.in.:

  • ustalenie poziomu rozpoznania niewykonania zobowiązania oraz kalkulacji przeterminowań (poziom klienta lub ekspozycji w zależności od portfela),
  • zmianę sposobu naliczania liczby dni przeterminowania na mechanizm ciągłego utrzymywania się przeterminowania istotnego (tylko spłata powodująca obniżenie zobowiązania przeterminowanego poniżej jednego z dwóch progów istotności będzie skutkowała zaprzestaniem liczenia dni przeterminowania),
  • wprowadzenie nowej przesłanki niewykonania zobowiązania opartej o ubytek NPV, oraz
  • wprowadzenie koncepcji przeterminowania technicznego (nie skutkującego klasyfikacją do statusu niewykonania zobowiązania).

Wpływ dostosowania do nowej definicji niewykonania zobowiązania rozpoznany po dacie raportowej tj. związany z drugim etapem wdrożenia NDoD wyniósł 20 984 tys. zł w ujęciu skonsolidowanym. Wpływ pierwszego etapu wprowadzenia nowych zasad jest niematerialny.

Propozycja Przewodniczącego KNF sektorowego rozwiązania problemu frankowego została zaprezentowana w Nocie 55.

26.02.2021 Przemysław Gdański
Prezes Zarządu
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
26.02.2021

Jean-Charles Aranda
Wiceprezes Zarządu

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
26.02.2021 Andre Boulanger
Wiceprezes Zarządu
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
26.02.2021 Przemysław Furlepa
Wiceprezes Zarządu
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
26.02.2021 Wojciech Kembłowski
Wiceprezes Zarządu
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
26.02.2021 Kazimierz Łabno
Wiceprezes Zarządu
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
26.02.2021 Magdalena Nowicka
Wiceprezes Zarządu
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
26.02.2021 Volodymyr Radin
Wiceprezes Zarządu
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
26.02.2021 Jerzy Śledziewski
Wiceprezes Zarządu
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Warszawa, dnia 26 lutego 2021 roku

Wyniki wyszukiwania