Raport Zintegrowany 2021

59. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

04.01.2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – podjęcie uchwał m.in. w sprawie

•    przyjęcia do stosowania przez Bank zasad zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021″,

•    przyjęcia Polityki powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Banku oraz Polityki oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej Banku,

•    zmian w Statucie Banku oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

18.01.2022

Nadanie Bankowi ocen ratingowych przez Agencję Fitch Ratings

•    Long-Term Issuer Default Rating (IDR) na poziomie „A+” z perspektywą stabilną,

•    Long-Term Issuer Default Rating (IDR) na poziomie „A+” z perspektywą stabilną,

•    Shareholder Support Rating (SSR) na poziomie „a+”.

28.01.2022

Likwidacja spółki zależnej BFN ACTUS Sp. z o.o.

28 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BFN ACTUS Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki w drodze likwidacji. Od 1 lutego 2022 r. spółka zmieniła nazwę na Bankowy Fundusz Nieruchomościowy Actus Sp. z o.o. w likwidacji.

11.02.2022

Nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filara II (P2G)

KNF zalecił Bankowi utrzymywanie na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) na poziomie 0,61 p.p. w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych.

01.03.2022

Likwidacja spółki zależnej BNP Paribas Solution Sp. z o.o.

W dniu 1 marca 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki BNP Paribas Solutions Sp. z.o.o. podjęło uchwałę o otwarciu likwidacji Spółki.

 

W związku z sytuacją polityczno-gospodarczą w Ukrainie Zarząd Banku na bieżąco monitoruje wpływ konfliktu na działalność Banku i jego wyniki finansowe. W ocenie Banku zdarzenie to nie miało wpływu na sprawozdanie finansowe Banku za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. Analizie podlega ryzyko dalszej eskalacji sporu oraz ewentualne wprowadzanie kolejnych sankcji ekonomicznych. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skala wpływu wydarzeń w Ukrainie na gospodarkę światową i Polski nie jest znana, nie można zatem ocenić potencjalnego wpływu na działalność i wyniki Banku w kolejnych okresach.

Wyniki wyszukiwania