Raport Zintegrowany 2020

58. Ważniejsze wydarzenia w BNP  Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku

31.01.2020 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabywania przez Bank akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego w całości na nabycie akcji własnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii M, zmiany Statutu oraz dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
6.02.2020 Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za III kwartał 2019 r. – na poziomie jednostkowym w kwocie 114 075 064,24 zł oraz skonsolidowanym (konsolidacja ostrożnościowa) w kwocie 110 903 651,00 zł
16.03.2020 Minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) wyznaczony dla BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wymóg MREL dla Banku został określony na poziomie subskonsolidowanym na 16,001% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co odpowiada 20,866% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE). Wymóg ten powinien zostać osiągnięty do 31 grudnia 2022 r.

Ponadto, BFG wyznaczył śródokresowe cele MREL na poziomie subskonsolidowanym, które:  w relacji do TLOF wynoszą: 12,363% na koniec 2020 r. oraz 14,182% na koniec 2021 r., w relacji do TRE wynoszą: 16,122% na koniec 2020 r. oraz 18,494% na koniec 2021 r. Wymóg MREL został wyznaczony na podstawie skonsolidowanych danych bilansowych według stanu na 31 grudnia 2018 r. oraz wartości wymaganych buforów aktualnych na dzień 1 stycznia 2019 r. i dodatkowego wymogu kapitałowego KNF aktualnego na datę 9 lipca 2019 r. (w dniu 9 lipca 2019 r. Bank został zwolniony z obowiązku utrzymywania tego wymogu).

Zgodnie z komunikatem BFG z 26 marca 2020 r., w konsekwencji zniesienia bufora ryzyka systemowego, znaczącemu obniżeniu ulegnie wysokość wymogów MREL oraz zostanie wydłużony docelowy termin spełnienia wymogu do 1 stycznia 2024 r. (zamiast 1 stycznia 2023 r.), jak również termin spełnienia pierwszego wiążącego celu śródokresowego do 1 stycznia 2022 r. (zamiast 1 stycznia 2021 r). Bank informuje, że wiążące decyzje w zakresie wymogów MREL dla Banku są wydawane na poziomie SRB (Single Resolution Board) w porozumieniu z BFG i na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania nie uległy zmianie. Bank zamierza wypełnić zdefiniowane wymogi MREL na koniec 2020 r.

14.04.2020 Ustalenie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla BNP Paribas Bank Polska S.A. wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za rok 2020 (125,96 mln zł)
5.05.2020 Decyzje KNF o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za IV kwartał 2019 r. – na poziomie jednostkowym w kwocie 107 290 717,58 zł i skonsolidowanym (konsolidacja ostrożnościowa) w kwocie 113 242 422,00 zł
5.05.2020 Potwierdzenie ocen ratingowych Banku i zmiana perspektywy ratingu na stabilną przez agencję Moody’s Investors Service
13.05.2020 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 15 listopada 2019 r.
14.05.2020 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 31 stycznia 2020 r.
29.06.2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie, m.in.:
  • Sprawozdań finansowych za rok 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r.
  • Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w 2019 r.
  • Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku i jej komitetów w 2019 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Banku za rok obrotowy 2019.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
29.09.2020 Decyzje KNF o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za I półrocze 2020 r., na poziomie jednostkowym w kwocie 329 799 009,75 zł i skonsolidowanym w kwocie 334 127 286,63 zł.
25.11.2020 Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Uchwała podjęta przez Zarząd Banku w dniu 25 listopada 2020 r. przewiduje przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych w latach 2021-2023 i objęcie nim nie więcej niż 800 pracowników Banku zatrudnionych w centrali i sieci sprzedaży.

7.12.2020 Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej

Umowa nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej w kwocie 2 300 000 000 zł została zawarta przez Bank z BNP Paribas S.A., francuską spółką akcyjną (société anonyme), z siedzibą w Paryżu, Francja, 16 Boulevard des Italiens – 75009, zarejestrowaną w Rejestrze Spółek Handlowych prowadzonym przez Sąd Gospodarczy w Paryżu pod numerem (SIREN) 662 042 449.

Pożyczka ta została udzielona na okres 10 lat od momentu uruchomienia, a jej oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę 3-miesięczny WIBOR, powiększoną o marżę. Warunki finansowe Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

18.12.2020 Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie zasad zwolnień grupowych

18 grudnia 2020 r. sfinalizowane zostały negocjacje z organizacjami związkowymi działającymi w Banku i zawarte zostało porozumienie w sprawie zasad przeprowadzenia zwolnień grupowych („Porozumienie”). Strony Porozumienia ustaliły, iż zwolnienia grupowe przeprowadzone zostaną w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. i obejmą nie więcej niż 800 pracowników Banku.

Strony Porozumienia uzgodniły także m.in. kryteria doboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, warunki uczestnictwa pracowników w programie dobrowolnych odejść oraz świadczenia, które będą przysługiwały pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi, w tym: odprawy, dodatkowe odszkodowania, opiekę medyczną oraz program outplacement.

Bank oszacował wysokość rezerwy restrukturyzacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem zwolnień grupowych na ok. 41,4 mln zł. Rezerwa ta obciążyła wyniki Banku w IV kwartale 2020 r.

28.12.2020 Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie środków z tytułu pożyczki podporządkowanej w kwocie 2 300 000 000 zł jako instrumentu w funduszach uzupełniających Tier II Banku

Wyniki wyszukiwania