Raport Zintegrowany 2021

58. Ważniejsze wydarzenia w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku

19.01.2021 Zalecenie KNF z 15.01.2021 r. dotyczące wstrzymania przez BNP Paribas Bank Polska S.A. wypłaty dywidendy w I półroczu 2021 r.
08.03.2021 Powołanie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. na nową kadencję
24.03.2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

•  Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie, m.in.:

– Sprawozdań finansowych za rok 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 r.,
– Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe Banku oraz Grupy Kapitałowej w 2020 r.,

– Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku i jej komitetów w 2020 r.,

– Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Banku za rok obrotowy 2020,

– Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.,

•  Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję.

31.03.2021 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o warunkowej rejestracji akcji serii M BNP Paribas Bank Polska S.A.
31.03.2021 Informacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu akcji serii M BNP Paribas Bank Polska S.A.
06.04.2021 Wydanie akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana wartości kapitału zakładowego BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kapitał zakładowy Banku został podwyższony z kwoty 147 418 918 zł do kwoty 147 518 782 zł.

19.04.2021 Ustalenie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) dla BNP Paribas Bank Polska S.A. wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za rok 2021 w kwocie 90 147 tys. zł

Łącznie składki na BFG zaksięgowane przez Bank w ciężar kosztów I kwartału 2021 r., wynoszą 103 716 tys. zł (tj. ww. składka oraz składka na fundusz gwarancyjny banków należna za I kwartał 2021 r. w kwocie 13 569 tys. zł)

12.05.2021 Rozpoczęcie realizacji programu odkupu akcji własnych kierowanego do uczestników programu motywacyjnego
20.05.2021 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Banku do kwoty 147 518 782 zł w wyniku objęcia przez uprawnione osoby akcji serii M
31.05.2021 Zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy Banku (BNP Paribas SA oraz Rabobank International Holding B.V.) o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu („ABB”)*
02.06.2021 Zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy Banku (BNP Paribas SA oraz Rabobank International Holding B.V.) o zakończeniu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu („ABB”)*
17.06.2021 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

•  ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku,

•  przyjęcia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A. (uwzględniającej członków Zarządu Banku),

•  ustalenia docelowej liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,

•  zmian w Statucie Banku oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

05.10.2021 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego części zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 17 czerwca 2021 r. (Uchwała nr 11)
15.10.2021 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego części zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 17 czerwca 2021 r. (Uchwała nr 11)
19.11.2021 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego części zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 17 czerwca 2021 r. (Uchwała nr 11)
23.11.2021
Pismo BFG z 22.11.2021 r. w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych („MREL”) dla BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wymóg MREL dla Banku został określony na poziomie indywidualnym na 15,90% wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko („TREA”) oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej („TEM”). Wymóg ten powinien zostać osiągnięty do 31 grudnia 2023 r.

Ponadto, BFG wyznaczył śródokresowe cele MREL, które:
– w relacji do TREA wynoszą: 11,95% na koniec 2021 r. oraz 13,92% na koniec 2022 r., oraz
– w relacji do TEM wynoszą: 3,00% na koniec 2021 r. oraz 4,46% na koniec 2022 r.

* Szczegóły dotyczące procesu sprzedaży przez BNP Paribas S.A. oraz Rabobank International Holding B.V. części posiadanych przez nich akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. zostały opisane w Nocie 47 Akcjonariat BNP Paribas Bank Polska S.A. niniejszego Sprawozdania.

Wyniki wyszukiwania