Raport Zintegrowany 2020

56.5. Ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym (ALM Treasury)

Księga bankowa BNP Paribas Bank Polska S.A. składa się z dwóch części: pierwsza z nich to portfel ALM, w ramach, którego są zarządzane strukturalne ryzyka: stopy procentowej, walutowe oraz płynności, wynikające ze struktury sprawozdania z sytuacji finansowej kształtowanej przez podstawową działalność kredytowo-depozytową oraz inwestycyjną Banku. Z kolei portfel Treasury stanowi centrum zarządzania płynnością bieżącą i krótkoterminową, równocześnie poprzez ten portfel Bank prowadzi działalność inwestycyjną i operacje zabezpieczające na rynku finansowym.

W skład portfela ALM wchodzą – przekazywane w zarządzanie do Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami poprzez system Transferowych Cen Funduszy (TCF) – rachunki, depozyty i kredyty, pozycje o charakterze strategicznym (inwestycje długoterminowe, własne emisje długu i pożyczki długoterminowe), operacje rynku finansowego o charakterze zabezpieczającym ten portfel (instrumenty pochodne) oraz pozycje bez odsetkowe (m.in. kapitał, aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, podatki i rezerwy, bieżący wynik).

Portfel Treasury obejmuje m.in. płynne papiery wartościowe (bufor płynnościowy), lokaty i depozyty międzybankowe, rachunki nostro i loro oraz zabezpieczające ryzyko rynkowe tego portfela operacje rynku finansowego (instrumenty pochodne).

Polityką Banku w zakresie księgi bankowej – portfeli ALM i Treasury zarządzanych łącznie – jest osiąganie dodatkowych, stabilnych przychodów ponad marżę produktową, bez narażania stabilności środków zdeponowanych przez klientów, kapitału i wyniku finansowego. Bank osiąga ten cel poprzez utrzymanie lub dopasowanie naturalnej ekspozycji, generowanej przez podstawową działalność depozytowo-kredytową Banku, w ramach obowiązujących limitów ryzyka gwarantujących ograniczoną wrażliwość wyniku Banku na zmiany czynników rynkowych, jednocześnie dostosowujące tę ekspozycję w kierunku zgodnym z przewidywanymi średnio- i długoterminowymi trendami rynku finansowego.

Warunki konkurencyjne lokalnego rynku finansowego i oczekiwania klientów są głównymi czynnikami kształtującymi politykę produktową Banku, w szczególności stosowanie zmiennego oprocentowania dla średnio– i długoterminowych produktów kredytowych oraz finansowanie tych aktywów krótkimi depozytami i nieoprocentowanymi rachunkami.

Podstawowymi miarami ryzyka rynkowego w księdze bankowej – obejmującym portfele ALM i Treasury łącznie – są: urealniona luka stopy procentowej, wrażliwość wyniku odsetkowego oraz wrażliwość kapitału ekonomicznego. Główne założenia przyjęte do pomiaru ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej są następujące:

  1. poszczególne pozycje aktywów, pasywów i transakcji pozabilansowych są uwzględniane w wartości nominalnej, od której naliczane są odsetki,
  2. pozycje i transakcje oparte o zmienne stopy referencyjne, np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR, stopę redyskonta weksli NBP, itp. uwzględnia się w luce w najbliższym właściwym danemu kontraktowi terminie przeszacowania tej stawki,
  3. pozycje oparte o zmienne stopy referencyjne skalowane mnożnikiem, uwzględnia się w luce w najbliższym właściwym danemu kontraktowi terminie przeszacowania tej stawki w kwocie nominalnej przeskalowanej mnożnikiem, a kwotę nominalną przeskalowaną wartością (1 – mnożnik) uwzględnia się w dacie zapadalności lub proporcjonalnie w datach spłaty kapitału,
  4. pozycje i transakcje o stałym oprocentowaniu uwzględnia się w luce w terminach spłat kapitału, w kwotach kapitału spłacanego w danym terminie lub jednorazowo w dacie zapadalności dla pozycji bez spłaty kapitału (np. depozyty terminowe). Pozycje i transakcje o nieokreślonym terminie zapadalności, terminie zmiany oprocentowania lub nieoprocentowane uwzględnia się zgodnie z profilem uzyskanym w wyniku modelowania, którego celem jest najlepsze możliwe odzwierciedlenie zmienności przepływów odsetkowych i kapitałowych wynikających z zachowań behawioralnych klientów oraz w reakcji na czynniki zewnętrzne, w szczególności poziom rynkowych stóp procentowych.
  5. Dla portfela kredytów co do których stwierdzono utratę wartości, dla kwot netto (pomniejszonych o utworzone rezerwy) stosuje się średnią zapadalność kontraktową dla ekspozycji bez utraty wartości (faza 1 oraz 2) powiększona o dwa lata,
  6. Do kalkulacji kapitału ekonomicznego są pozycje według cen wewnętrznych.

W procesie budowy modeli wykorzystywanych do pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank stosuje zapisy rekomendacji ‘W’ w zakresie weryfikacji działania modelu, kryteriów jakościowych, minimalnych kryteriów akceptacyjnych modelu oraz bieżącej kontroli poprawności działania modelu.

Modele portfeli replikacyjnych dla rachunków bez określonych dat zapadalności są to modele behawioralne, zbudowane na bazie historycznej zmienności sald depozytowych rachunków oraz na analizie współczynników zamknięć dla modelowanej pozycji. W ramach modelowania portfel dzielony jest na części strukturalne/osad i część zmienną, która jest w analizach stopy procentowej przypisywana do terminu ON.

W przypadku kredytów o stałej stopie procentowej stosuje się współczynniki przedpłat wyznaczone zgodnie z obowiązującymi modelami w Banku, przedpłaty analizowane są oddzielnie dla poszczególnych rodzajów kredytów: gotówkowych, samochodowych, ze względu na różną charakterystykę tych produktów. Czynniki uwzględniane w analizę przedpłat: wiek kredytu, sezonowość, zachęta finansowa dla klienta, do przedpłacenia kredytu.

Poniższe tabele prezentują urealnioną lukę stopy procentowej Banku w ujęciu skonsolidowanym według stanu na 31 grudnia 2020 r. oraz 31 grudnia 2019 r w tys. zł*:

31.12.2020
Luka stopy procentowej Do 1 miesiąca 1-3 miesięcy 3-12 miesięcy 1-5 lat Powyżej 5 lat Razem
Kasa i środki w Banku Centralnym 3 421 866 3 421 866
Należności od banków 555 289 555 289
Kredyty udzielone klientom 22 490 586 34 486 774 9 255 341 5 273 317 985 311 72 491 329
Lokacyjne papiery wartościowe: 1 550 400 40 300 358 900 9 258 791 21 355 807 32 564 198
Inne aktywa 1 821 370 63 037 232 955 1 129 398 564 699 3 811 459
Aktywa Razem: 29 839 511 34 590 111 9 847 196 15 661 506 22 905 817 112 844 141
Zobowiązania wobec banków (3 356 032) (3 398 269) (383 769) (7 138 070)
Zobowiązania wobec klientów (23 448 977) (7 363 264) (16 071 703) (31 384 257) (11 719 149) (89 987 350)
Pozostałe pożyczone środki (408 337) (317 896) (395 421) (131 562) (137 103) (1 390 319)
Pozostałe zobowiązania (2 924 499) (45 441) (6 650) (16 192) (1 246) (2 994 028)
Zobowiązania razem: (30 137 845) (11 124 870) (16 857 543) (31 532 011) (11 857 498) (101 509 767)
Zobowiązania pozabilansowe netto (6 269 225) (3 089 479) (6 286 176) 13 976 760 1 579 875 (88 245)
Luka stopy procentowej (6 567 559) 20 375 762 (13 296 523) (1 893 745) 12 628 194 11 246 129

 

31.12.2019
Luka stopy procentowej Do 1 miesiąca 1-3 miesięcy 3-12 miesięcy 1-5 lat Powyżej 5 lat Razem
Kasa i środki w Banku Centralnym 4 658 142 4 658 142
Należności od banków 513 142 2 491 34 589 550 222
Kredyty udzielone klientom 32 313 528 28 865 051 8 416 106 5 089 256 769 747 75 453 688
Lokacyjne papiery wartościowe: 2 798 325 1 538 425 6 407 425 14 341 455 25 085 630
Inne aktywa 1 359 799 53 072 218 033 1 044 726 487 057 3 162 687
Aktywa Razem: 41 642 936 28 920 614 10 207 153 12 541 407 15 598 259 108 910 369
Zobowiązania wobec banków (4 149 617) (1 421 562) (435 004) (223 178) (21 733) (6 251 094)
Zobowiązania wobec klientów (41 466 126) (7 586 175) (14 388 460) (15 042 232) (7 899 429) (86 382 422)
Pozostałe pożyczone środki (299 230) (150 020) (554 565) (1 024 683) (34 407) (2 062 905)
Pozostałe zobowiązania (3 039 100) (34 244) (7 236) (21 002) (1 539) (3 103 121)
Zobowiązania razem: (48 954 073) (9 192 001) (15 385 265) (16 311 095) (7 957 108) (97 799 542)
Zobowiązania pozabilansowe netto (1 710 137) (2 307 413) (1 229 503) 3 612 351 1 546 281 (88 422)
Luka stopy procentowej (9 021 274) 17 421 200 (6 407 615) (157 337) 9 187 432 11 022 405
* Dane finansowe zostały zaokrąglone i przedstawione w tysiącach złotych, w związku z tym, w niektórych wypadkach suma liczb może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie.

Miarą wrażliwości wyniku odsetkowego jest oszacowanie spadku lub wzrostu wyniku odsetkowego na portfelu bankowym w okresie od 1 do 3 lat, wywołanego zmianą rynkowych stóp procentowych. Dla celów zarządczych oraz kontroli ryzyka Bank kalkuluje wrażliwość na wiele różnych scenariuszy zmian parametrów rynkowych – przesunięcia: natychmiastowe i rozłożone w czasie, równoległe i nierównoległe, w warunkach normalnych i stresowych, zróżnicowane w zależności od waluty, rynku i instrumentu.

Poniżej zaprezentowano – w tys. zł – wrażliwość wyniku odsetkowego w okresie 1 roku na natychmiastowe przesunięcie stóp rynkowych o 50 punktów bazowych:

Natychmiastowa zmiana stóp proc. 50 bps: 31.12.2020 31.12.2019
w górę 117 456 81 905
w dół (170 565) (80 817)

 

Wrażliwość wyniku odsetkowego w podziale na podstawowe waluty:

Natychmiastowa zmiana stóp proc. 50 bps: PLN EUR USD CHF
w górę 85 101 8 381 8 180 15 794
w dół (139 379) (10 222) (9 082) (11 882)

Potencjalny spadek wyniku odsetkowego w przypadku dalszego spadku stop procentowych został zabezpieczony przychodami z opłat za rachunki bieżące klientów korporacyjnych wynikających z ujemnych stop procentowych zarówno walutach obcych jak i waluty PLN. W scenariuszu spadku stóp o 50 bps szacowany dodatkowy przychód z opłat za rachunki bieżące wynosi 144 mln zł.

Wrażliwość ekonomiczna kapitału dla nagłego równoległego przesunięcia stóp rynkowych o +/-200 punktów bazowych w tys. zł oraz jako % funduszy własnych:

Natychmiastowa zmiana stóp proc. : w tys. zł %
w górę 200 bps (591 232) -3,77%
w dół 200 bps 253 724 1,62%

W zakresie ryzyka bazowego Bank analizuje pozycje oparte na różnych typach stawek z tym samym terminem przeszacowania stopy procentowej. Największa potencjalna zmiana wyniku odsetkowego Banku może wynikać ze zmiany spreadu pomiędzy stawkami Wibor 1M i stopą referencyjną NBP.

Przy zmianie stopy rynkowej o 50 bp w stosunku do stopy referencyjnej zmiana wyniku będzie równa 6 477 tys. zł.

W ramach zarządzania ryzykiem stopy procentowej w portfelu bankowym Bank wyróżnia elementy strukturalne składające się z nieoprocentowanych rachunków bieżących i kapitałów Banku oraz pozostałe pozycje komercyjne. W zakresie elementów strukturalnych Bank znaczną część zabezpiecza długoterminowymi pozycjami (obligacje, transakcje wymiany stóp procentowych). W zakresie pozostałych pozycji komercyjnych intencją Banku jest zamykanie ryzyka stopy procentowej.

Wykorzystanie limitów stopy procentowej rosło w 2020 r. w związku ze wzrostem sald nieoprocentowanych rachunków bieżących w następstwie spadku stóp procentowych do poziomów bliskich zeru oraz działania tarcz anty-kryzysowych. Spadek stóp procentowych zwiększył niesymetryczność wrażliwości przychodów odsetkowych Banku przy różnych scenariuszach zmiany stóp procentowych (wzrost wrażliwości w przypadku spadku oraz brak istotnej zmiany w przypadku wzrostu stóp procentowych). Większy spadek przychodów odsetkowych w przypadku obniżki stop procentowych jest w znacznej części rekompensowany opłatami za rachunki bieżące klientów korporacyjnych z tytułu ujemnych stóp procentowych. Kolejnym efektem spadku stóp spotęgowanym działaniem tarcz: antykryzysowej i finansowej, były istotne przesunięcia sald między produktami, powodując zmianę profilu ryzyka stopy procentowej i konieczność zawierania nowych transakcji w celu zabezpieczenia nowego profilu ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej.

Epidemia COVID-19 zasadniczo nie wpłynęła na sposób zarządzania ryzykiem stopy procentowej w portfelu bankowym.

Wyniki wyszukiwania