Raport Zintegrowany 2021

Organizacja procesu zarządzania ryzykiem

Kompleksowy charakter zarządzania płynnością w Banku obejmuje zarówno płynność natychmiastową (śróddzienną) jak i przyszłą (bieżącą, krótkoterminową, jak również strukturalną płynność średnio– i długoterminową). Bank zarządza ryzykiem poprzez kształtowanie bilansu Banku i struktury finansowania odzwierciedlonymi w sprawozdaniu finansowym Banku obejmującym zarówno pozycje bilansowe jak i pozabilansowe w sposób zapewniający zachowanie płynności w każdym momencie, uwzględniając charakter prowadzonej działalności, specyfikę i zachowania klientów oraz potrzeby mogące się pojawić w wyniku zmian na rynku finansowym. Stosowane metody identyfikacji i pomiaru ryzyka umożliwiają również prognozowanie przyszłych poziomów płynności, w tym również w warunkach stresowych.

Bank zapewnia rozdzielenie i niezależność funkcji operacyjnych, zarządzania ryzykiem, kontrolnych i raportowych. W szczególności za zawieranie transakcji z kontrahentami i klientami Banku odpowiedzialne są piony biznesowe, potwierdzanie i rozliczenie transakcji prowadzi Pion Operacji, za zarządzanie płynnością natychmiastową (śróddzienną) i przyszłą odpowiada Pion Zarządzania Aktywami i Pasywami, za bieżący nadzór nad poziomem ryzyka i dotrzymaniem limitów ryzyka czuwa Obszar Ryzyka, a za niezależne raportowanie nadzorczych miar płynności odpowiada Pion Finansów.

Obowiązujące w Banku limity ryzyka płynności ograniczają narażenie Banku na ryzyko. Monitoring i kontrola ryzyka prowadzone są w oparciu o wprowadzone uchwałą Zarządu Banku oraz pismem okólnym Wiceprezesa Zarządu dokumenty (politykę i metodologie dot. pomiaru i monitorowania ryzyka), opracowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rekomendacji „P” Komisji Nadzoru Finansowego, zapisami uchwały nr 386/2008 KNF i Rozporządzeniem Delegowanym Komisji Europejskiej 2018/60 z dnia 13 lipca 2018 roku zmieniającym Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. Bank posiada wewnętrzny system cen transferowych, który zapewnia właściwe odzwierciedlenie realnego kosztu finansowania dla poszczególnych rodzajów aktywów i pasywów, a struktura cen transferowych stymuluje optymalizację sprawozdania z sytuacji finansowej – w tym dywersyfikację źródeł finansowania – z punktu widzenia ryzyka płynności. Istotnym elementem uzupełniającym są limity wskaźnika kredytów do depozytów dla poszczególnych linii biznesowych, wspomagające utrzymanie bezpiecznego i adekwatnego do specyfiki danej linii poziomu relacji aktywów do pasywów.

Poziom apetytu na ryzyko płynności jest ustalany przez Radę Nadzorczą Banku, oparta o ten apetyt polityka zarządzania ryzykiem w tym określenie ogólnych miar ryzyka płynności zatwierdzane są przez Zarząd Banku, natomiast określenie konkretnych poziomów limitów ryzyka i monitorowanie ich dotrzymania są realizowane przez Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami. Zarząd Banku oraz Rada Nadzorcza sprawują nadzór nad skutecznością procesu zarządzania ryzykiem płynności w oparciu o okresowe informacje i bieżące raporty.

Zgodnie z wymogami Rekomendacji „P” KNF, Bank przeprowadza szereg analiz dotyczących zdolności utrzymania płynności w sytuacjach kryzysowych. W ramach programu testów warunków skrajnych uwzględniane są przekrojowe scenariusze obejmujące uwarunkowania wewnętrzne, systemowe jak również stanowiące połączenie różnych wariantów z uwzględnieniem możliwych interakcji. Rezultaty testów warunków skrajnych uwzględniane są między innymi przy ustalaniu wysokości limitów płynności. Bank posiada również kompleksowy plan awaryjny zawierający scenariusze rozwoju wydarzeń oraz sposób postępowania w sytuacji kryzysu płynności wewnątrz Banku i w systemie bankowym. Wyniki testów warunków skrajnych skorelowane są z planem awaryjnym i w przypadku przekroczenia poziomów ostrzegawczych umożliwiają aktywację planu awaryjnego.

Miary ryzyka

W Banku obowiązują zewnętrzne i wewnętrzne miary ryzyka. Normy wewnętrzne obejmują m.in. analizę trendów i zmienności poszczególnych źródeł finansowania w relacji do portfela kredytowego (wskaźniki kredyty do depozytów), kontraktową oraz urealnioną o czynniki behawioralne lukę płynności i oparte na niej limity struktury niedopasowania, analizę nadwyżki płynności i dostępnych źródeł finansowania, analizę stabilności i koncentracji bazy depozytowej, przegląd struktury wolumenowej i terminowej środków złożonych w Banku przez największych deponentów. Dodatkowo prowadzony jest monitoring realizacji planów sprzedażowych – kredytów i depozytów – w układzie poszczególnych linii biznesowych oraz przygotowywane są analizy symulacyjne. Prowadzona jest również analiza kosztów bazy depozytowej, zmierzająca do optymalizacji wielkości bufora płynnościowego i racjonalizacji wykorzystania narzędzi takich jak marża płynności i polityka cenowa.

Normy zewnętrzne obejmują nadzorcze wskaźniki płynności długoterminowej, wprowadzone uchwałą 386/2008 KNF obowiązujące do końca czerwca 2021 r., wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) określony w Rozporządzeniem Delegowanym Komisji Europejskiej 2018/60 z dnia 13 lipca 2018 roku zmieniającym Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r i wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 575/2013 oraz opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 i dokumentem bazylejskim dotyczącym NSFR.

Jako narzędzie wczesnego ostrzegania w ramach bieżącego nadzoru, co miesiąc sprawozdawane są dodatkowe wskaźniki monitorowania płynności określone w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/313. Dodatkowo Bank prowadzi dzienną analizę różnych wskaźników płynnościowych, dla których wartości poziomów ostrzegawczych są zdefiniowane w Awaryjnym planie płynności i pozwalają w sytuacji osiągnięcia poziomów ostrzegawczych na wprowadzenie działań zaradczych i przywrócenie bezpiecznej sytuacji płynnościowej Banku we wszystkich terminach.

Profil ryzyka płynności

W 2021 roku Bank utrzymywał bezpieczny poziom płynności finansowej. Posiadane środki finansowe pozwalały na terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań Banku. Portfel najbardziej płynnych papierów wartościowych utrzymywany był na wysokim poziomie, który zabezpieczał w pełni ewentualny odpływ środków największych deponentów.

Rok 2021 był rokiem kontynuacji sytuacji pandemii COVID-19. Działalność Pionu ALMT skoncentrowana była na kontynuacji szczególnego monitorowania sytuacji płynnościowej Banku i zadbaniu o płynne zarządzanie rozliczeniami, dostępem Klientów do gotówki. Bank utrzymał na portfelu zakup emisji obligacji rządowych oraz emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach wspierania działań walki z pandemią. Na bieżąco były dostosowywane wewnętrzne modele oraz wewnętrzne ceny transferowe. Pion ALMT koordynował działania z liniami biznesowymi poprzez regularnie organizowane spotkania i konsultacje omawiające sytuację płynnościową i zachowania Klientów.

Na koniec 2021 roku Bank utrzymywał nadwyżkę płynności na poziomie 29,811 mld zł:

31.12.2021 31.12.2020
Środki na rachunku NBP (powyżej/poniżej rezerwy obowiązkowej) (491 888) (424 506)
Środki w innych bankach 2 078 986 401 261
Wysoko płynne papiery wartościowe 28 223 645 29 982 133
Nadwyżka płynności do 30 dni 29 810 743 29 958 888

 

Nadwyżka płynności uległa zmniejszeniu w stosunku do końca 2020 r. głównie dzięki zmniejszeniu portfela aktywów płynnych, które były wystarczające do zapewnienia w Banku bezpiecznego i znacznie powyżej wymaganego poziomu wskaźników regulacyjnych.

W okresie całego 2021 roku, w tym w szczególności na dzień 31 grudnia 2021 roku Bank dotrzymywał wymaganych poziomów miar nadzorczych.

31.12.2021 31.12.2020
M3 Nie wymagane 7,86
M4 Nie wymagane 1,26
limit 1,00

31.12.2021 31.12.2020 limit
Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) 143% 181% 100%

 

W 2021 r. Bank kontynuował optymalizację źródeł finansowania, której celem jest redukcja zbędnej, a jednocześnie kosztownej i mało stabilnej nadwyżki finansowania. W 2021 r. Bank utrzymywał poziom średnio i długoterminowych pożyczek od Grupy BNPP oraz jej spółek zależnych, w tym pożyczki podporządkowanej z Grupy BNP do spełnienia wymogu MREL.

Stabilność źródeł finansowania Banku utrzymywała się przez cały 2021 r. na porównywalnym poziomie do poprzedniego roku.

31.12.2021 31.12.2020
saldo stabilne (%) saldo stabilne (%)
długoterminowe pożyczki z Grupy 4 327 140 100% 4 306 539 100%
inne długoterminowe pożyczki 101 501 100% 160 736 100%
zobowiązanie z tytułu sekurytyzacji 761 925 100% 1 390 318 100%
detal 56 293 236 93% 53 982 138 87%
przedsiębiorstwa 44 556 433 82% 38 337 062 79%
banki i inne niestabilne źródła 2 598 201 0% 2 715 259 0%
Razem 108 638 436 86,6% 100 892 052 82,2%

 

Zestawienie oczekiwanych – zgodnie z zawartymi umowami – wpływów i wypływów przedstawione jest w postaci kontraktowej luki płynności*

31.12.2021
Kontraktowa luka płynności Do 1 miesiąca 1-3 miesięcy 3-12 miesięcy 1-5 lat Powyżej 5 lat Razem
Aktywa
Kredyty udzielone klientom 13 801 511 2 263 839 9 551 957 29 757 435 26 232 084 81 606 826
Dłużne papiery wartościowe 880 150 12 622 687 19 022 040 32 524 877
Lokaty międzybankowe 2 078 986 69 000 10 000 2 157 986
Kasa i środki w NBP 2 584 646 2 079 746 4 664 392
Aktywa trwałe 2 446 968 2 446 968
Pozostałe aktywa 1 010 509 269 983 1 280 492
Zobowiązania pozabilansowe: pochodne 12 804 974 7 603 928 11 549 988 22 210 695 2 104 088 56 273 673
Zobowiązania
Depozyty klientów detalicznych 52 989 326 1 930 056 1 321 014 52 787 53 56 293 236
Depozyty klientów korporacyjnych 42 985 027 778 536 532 831 243 898 16 141 44 556 433
Depozyty międzybankowe 2 563 201 20 000 15 000 2 598 201
Pożyczki od instytucji finansowych 103 913 82 539 297 780 378 832 362 863 426
Kapitały i zobowiązania podporządkowane 577 946 899 940 14 783 875 16 261 761
Pozostałe pasywa 5 100 123 5 100 123
Zobowiązania pozabilansowe: pochodne 12 873 870 7 664 647 11 533 690 22 235 755 2 116 816 56 424 778
Razem należności 32 280 626 9 936 767 21 992 095 64 590 817 52 154 909 180 955 215
Razem zobowiązania 117 193 405 10 475 778 13 700 314 23 811 212 16 917 246 182 097 958
Luka płynności (84 912 784) (539 011) 8 291 781 40 779 605 35 237 663 (1 142 743)
* Dane finansowe zostały zaokrąglone i przedstawione w tysiącach złotych, w związku z tym, w niektórych wypadkach suma liczb może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie.

 

W porównaniu do roku 2020 zwiększyła się wartość luki kontraktowej w terminie do 1m, co wynika z jednej strony z utrzymującego się bardzo dużego portfela zobowiązań wobec klientów w produktach takich jak rachunki bieżące i oszczędnościowe. Stabilność środków klientów jest jednak cały czas bardzo wysoka (88% łącznego salda, lepsza niż w ubiegłym roku) ze średnim okresem zapadalności części stabilnych powyżej pięciu lat. Na koniec 2021 r. wartość zobowiązań pozabilansowych poza instrumentami pochodnymi wyniosła 45,204 bln złotych.

31.12.2020
Kontraktowa luka płynności Do 1 miesiąca 1-3 miesięcy 3-12 miesięcy 1-5 lat Powyżej 5 lat Razem
Aktywa
Kredyty udzielone klientom 12 188 841 2 279 148 9 858 407 26 497 990 22 865 167 73 689 553
Dłużne papiery wartościowe 24 334 343 950 10 637 606 21 556 807 32 562 697
Lokaty międzybankowe 401 261 401 261
Kasa i środki w NBP 2 997 364 484 302 3 481 666
Aktywa trwałe 2 553 563 2 553 563
Pozostałe aktywa 735 117 303 741 1 038 858
Zobowiązania pozabilansowe: pochodne 12 802 413 6 676 789 15 729 727 66 734 306 11 848 411 113 791 646
Zobowiązania
Depozyty klientów detalicznych 48 840 356 2 464 997 2 548 526 128 054 204 53 982 137
Depozyty klientów korporacyjnych 34 283 223 811 015 453 448 79 318 201 35 627 205
Depozyty międzybankowe 2 715 259 2 715 259
Pożyczki od instytucji finansowych 146 318 129 463 479 318 791 279 1 546 378
Kapitały i zobowiązania podporządkowane 659 391 15 616 904 16 276 295
Pozostałe pasywa 3 388 669 3 388 669
Zobowiązania pozabilansowe: pochodne 12 866 220 6 657 014 15 744 740 69 383 577 11 951 839 116 600 890
Razem należności 29 149 330 8 955 937 25 932 084 103 869 902 59 611 991 227 519 244
Razem zobowiązania 102 899 436 10 062 489 19 226 032 70 382 228 27 569 148 230 136 833
Luka płynności (73 750 106) (1 106 552) 6 706 052 33 487 674 32 042 843 (2 617 589)
* Dane finansowe zostały zaokrąglone i przedstawione w tysiącach złotych, w związku z tym, w niektórych wypadkach suma liczb może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie.

 

W trakcie całego roku następowała poprawa sytuacji płynnościowej Banku. Ze względu na pandemię Covid-19 zainteresowanie kredytami nieznacznie wzrosło w miesiącach letnich 2021 r. – ale w dalszym ciągu trwała niechęć do zaciągania zobowiązań. Dodatkowo ograniczenie akcji kredytowej pod koniec roku zostało spowodowane wzrostem inflacji, wzrostami stóp procentowych (3 podwyżki od września 2021 r.) łącznie o 2,15% dla stopy referencyjnej. To spowodowało również wyhamowanie produkcji kredytów hipotecznych pod koniec roku. Obawy inflacyjne, presja placowa, jak i planowane znaczne podwyżki cen energii od 2022 r. wyhamowały również produkcję kredytów w segmencie korporacyjnym.

Cały czas podstawowym źródłem finansowania są środki pozyskane od Klientów niebankowych.

Wyniki wyszukiwania