Raport Zintegrowany 2020

54. Informacje dotyczące segmentów działalności

Sprawozdawczość według segmentów

Grupa podzieliła swoją działalność oraz zastosowała identyfikację przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań na następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne: Bankowość Detaliczna i Biznesowa, Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Bankowość Korporacyjna, Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna (CIB) oraz Pozostała działalność obejmująca działalność Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Corporate Center. Dodatkowo zaprezentowany został wynik klientów Agro, tj. rolników indywidualnych oraz przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej oraz wynik segmentu Personal Finance. Wyniki tych segmentów przecinają się z podstawowymi segmentami operacyjnymi, są one jednak dodatkowo oddzielnie monitorowane w sprawozdawczości zarządczej Grupy. Przyjęty podział odzwierciedla zasady klasyfikacji klientów do poszczególnych segmentów zgodnie z modelem biznesowym Banku, który opiera się na kryteriach podmiotowych, finansowych oraz rodzaju prowadzonej działalności.

Monitorowanie wyników zarządczych w Grupie uwzględnia wszystkie elementy składowe rachunku zysków i strat danego segmentu do poziomu zysku brutto, tj. dla każdego segmentu wykazywane są przychody, koszty oraz odpisy netto z tytułu utraty wartości. Przychody zarządcze uwzględniają przepływy środków między segmentami klientów a jednostką zarządzającą aktywami i pasywami, wyceniane przy użyciu wewnętrznych transferowych cen funduszy opartych o ceny rynkowe oraz marże płynności określone dla danej wymagalności/zapadalności oraz waluty. Koszty zarządcze segmentów obejmują koszty bezpośrednie ich działalności oraz koszty alokowane zgodnie z przyjętym w Grupie modelem alokacji. Dodatkowo wynik zarządczy segmentów uwzględnia rozliczenia linii biznesowych z tytułu świadczonych pomiędzy nimi usług.

Działalność operacyjna Grupy prowadzona jest jedynie na terytorium Polski. Nie można wyróżnić istotnych różnic w ryzykach, na które mogłoby mieć wpływ położenie geograficzne placówek Banku, dlatego odstąpiono od ujawniania sprawozdania według informacji geograficznych.

Grupa stosuje ujednolicone i szczegółowe zasady dla wszystkich wyodrębnionych segmentów. W przypadku przychodów, poza ich standardowymi pozycjami, wyodrębnione są elementy składowe wyniku z tytułu odsetek segmentów – tj. przychody i koszty zewnętrzne oraz wewnętrzne. W przypadku kosztów działania, Grupa dokonuje alokacji kosztów pośrednich do poszczególnych segmentów działalności w pozycji Alokacja kosztów (wewnętrzne). Ze względu na specyfikę Banku, nie występują istotne zjawiska sezonowości lub cykliczności. Grupa świadczy usługi finansowe, na które popyt ma charakter stabilny, a wpływ sezonowości jest nieistotny.

Charakterystyka segmentów operacyjnych

Segment Bankowości Detalicznej i Biznesowej obejmuje kompleksową obsługę klientów indywidualnych, w tym klientów bankowości prywatnej, oraz klientów biznesowych (mikroprzedsiębiorstw), w tym:

 • przedsiębiorców spełniających kryterium rocznych przychodów netto za poprzedni rok obrotowy poniżej 4 mln zł prowadzących pełną sprawozdawczość finansową,
 • przedsiębiorców, którzy prowadzą uproszczoną sprawozdawczość finansową,
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości,
 • organizacji non-profit,
 • rolników indywidualnych dla których zaangażowanie kredytowe Grupy wobec klienta nie przekracza 4 mln zł oraz pomiędzy 3 a 4 mln zł, jeśli zabezpieczenie na użytkach rolnych pokrywa mniej niż 50% zaangażowania kredytowego.

Usługi finansowe Segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej obejmują prowadzenie rachunków bieżących i kont lokacyjnych, przyjmowanie depozytów terminowych, udzielanie kredytów mieszkaniowych, kredytów gotówkowych, pożyczek hipotecznych, kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym, kredytów przeznaczonych dla mikroprzedsiębiorstw, wydawanie kart debetowych i kredytowych, obsługę zagranicznych przekazów gotówkowych, zawieranie transakcji wymiany walutowej, sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, oraz innych usług o mniejszym znaczeniu dla dochodów Grupy. W ramach segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej wykazywane są również: salda i wyniki bankowości internetowej Optima, wyniki osiągane na działalności maklerskiej oraz z tytułu dystrybucji i przechowywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Klienci Bankowości Detalicznej i Biznesowej obsługiwani są przez Oddziały Banku oraz kanały alternatywne, tj. bankowość internetową, bankowość mobilną i bankowość telefoniczną, kanał bankowości internetowej Optima oraz kanał Bankowości Premium oraz Wealth Management (odpowiednio lokujących za pośrednictwem Grupy aktywa powyżej 100 tys. zł i w wysokości minimum 1 mln zł). Dodatkowo sprzedaż wybranych produktów realizowana jest poprzez pośredników finansowych zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym.

Personal Finance odpowiada za przygotowywanie oferty produktowej i zarządzanie w zakresie finansowej obsługi konsumentów, z głównymi produktami: kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty ratalne oraz karty kredytowe. Produkty te dystrybuowane są za pośrednictwem sieci oddziałów Bankowości Detalicznej i Biznesowej oraz zewnętrznych kanałów dystrybucji.

Segment Małych i Średnich Przedsiębiorstw obejmuje obsługę:

 • Klientów Agro prowadzących pełną sprawozdawczość finansową o przychodach netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy od 4 do 40 mln zł oraz zaangażowaniu kredytowym Banku wobec klienta nie większym niż 12 mln, a także niezależnie od wielkości przychodów i poziomu zaangażowania Grupy – grupy producentów rolnych oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
 • Klientów non-Agro – podsegment, do którego kwalifikowane są podmioty prowadzące pełną sprawozdawczość finansową, o przychodach netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy od 4 do 40 mln zł oraz zaangażowaniu kredytowym Banku wobec klienta nie większym niż 12 mln zł, a także jednostki finansów publicznych z budżetem w wysokości do 100 mln zł,
 • Rolników (tj. podmioty gospodarcze prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie) prowadzących pełną sprawozdawczość finansową, o przychodach netto za poprzedni rok obrotowy mieszczących się w przedziale od 0 do 60 mln zł oraz zaangażowaniu kredytowym nie przekraczającym 25 mln zł, a także rolników indywidualnych jeżeli ich zaangażowanie kredytowe znajduje się w przedziale od 4 do 25 mln zł oraz pomiędzy 3 a 4 mln zł, jeśli zabezpieczenie na użytkach rolnych pokrywa mniej niż 50% zaangażowania kredytowego,

Sieć sprzedaży MSP bazuje na Centrach Biznesowych MŚP dedykowanych wyłącznie do obsługi klientów z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Segment Bankowości Korporacyjnej oferuje szeroki zakres usług finansowych świadczonych dużym i średnim przedsiębiorstwom jak również jednostkom samorządu terytorialnego o rocznych obrotach powyżej 40 mln zł lub których zaangażowanie kredytowe Banku wobec klienta jest większe lub równe 12 mln zł oraz podmiotom wchodzącym w skład międzynarodowych grup kapitałowych.

Klienci Bankowości Korporacyjnej dzielą się na 4 grupy:

 • klienci międzynarodowi (podmiot należący do międzynarodowych grup poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe),
 • polskie korporacje tj. polskie podmioty (lub grupy polskich podmiotów powiązanych) o rocznych przychodach ze sprzedaży pomiędzy 40 a 600 mln zł (lub pomiędzy 60 a 600 mln zł w przypadku podmiotów gospodarczych prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie) lub o zaangażowaniu kredytowym większym bądź równym 12 mln zł (lub 25 mln zł dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w rolnictwie)
 • duże polskie korporacje (o rocznych obrotach powyżej 600 mln zł lub notowanych na giełdzie, z potencjałem w zakresie usług bankowości inwestycyjnej,
 • podmioty sektora publicznego, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, organizacje non-profit o zasięgu międzynarodowym.

Sieć sprzedaży dla obszaru Bankowości Korporacyjnej tworzą Regionalne Centra Bankowości Korporacyjnej zlokalizowane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Lublinie. W ramach Regionalnych Centrów Bankowości Korporacyjnej funkcjonują Centra Bankowości Korporacyjnej rozmieszczone w największych ośrodkach biznesowych w Polsce, zapewniając w ten sposób szeroki zasięg geograficzny i sektorowy. Obsługa posprzedażowa klientów segmentu Bankowości Korporacyjnej prowadzona jest również za pośrednictwem telefonicznego Centrum Obsługi Biznesu i w systemie bankowości internetowej.

Podstawowe produkty i usługi świadczone na rzecz Klientów Korporacyjnych obejmują usługi cash management, globalne finansowanie handlu – pełna obsługa akredytyw importowych, eksportowych, gwarancji bankowych oraz inkasa dokumentowego, finansowanie łańcucha dostaw oraz finansowanie eksportu, przyjmowanie depozytów terminowych (od lokat overnight po lokaty terminowe), usługi corporate finance, czyli udzielanie kredytów w rachunku bieżącym, kredytów odnawialnych i inwestycyjnych, kredytów z grupy produktów finansowania agrobiznesu, produkty rynku finansowego, w tym zawieranie transakcji klientowskich wymiany walutowej oraz z zakresu instrumentów pochodnych, produkty leasingu i faktoringu oraz takie wyspecjalizowane usługi jak finansowanie nieruchomości, strukturyzowane finansowanie spółek o średniej kapitalizacji (mid-caps), bankowość inwestycyjną oraz związane z obsługą jednostek sektora publicznego: organizowanie emisji obligacji komunalnych, forfaiting, dedykowane rozwiązania cash management.

Segment Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej (Corporate and Institutional Banking (CIB)) wspierający sprzedaż produktów Grupy skierowaną do największych polskich przedsiębiorstw oraz obejmuje obsługę klientów strategicznych.

Pozostała działalność bankowa Grupy jest operacyjnie prowadzona głównie w ramach Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami. Celem Pionu jest przede wszystkim zapewnienie właściwego i stabilnego poziomu finansowania umożliwiającego bezpieczne prowadzenie działalności przez Bank przy jednoczesnym spełnieniu norm przewidzianych prawem.

Pion Zarządzania Aktywami i Pasywami zarządza płynnością Banku, wyznacza wewnętrzne i zewnętrzne ceny referencyjne, zarządza ryzykiem stopy procentowej bilansu Grupy oraz operacyjnym i strukturalnym ryzykiem walutowym. Zadania realizowane w Pionie Zarządzania Aktywami i Pasywami obejmują zarówno aspekt ostrożnościowy (przestrzeganie regulacji zewnętrznych oraz zarządzeń wewnętrznych) a także optymalizacyjny (zarządzanie kosztem finansowania oraz generowanie wyniku z zarządzania pozycjami bilansu Grupy).

W segmencie Pozostałej działalności bankowej wykazano również koszty bezpośrednie jednostek wsparcia, które zostały zaalokowane na segmenty w pozycji Alokacja kosztów (wewnętrzne), oraz wyniki niedające się przypisać do żadnego z wyżej wymienionych segmentów (m.in. inwestycje kapitałowe, wyniki realizowane na rachunkach własnych oraz na rachunkach klientowskich bez określonego segmentu).

Bankowość Detaliczna i Biznesowa Bankowość MSP Bankowość Korporacyjna CIB Pozostała Działalność Bankowa Razem w tym klienci Agro w tym Personal Finance
Rachunek zysków i strat 12 miesięcy do 31.12.2020*
Wynik z tytułu odsetek 1 714 399 264 110 569 678 38 187 473 696 3 060 070 421 477 619 532
przychody odsetkowe zewnętrzne 1 795 722 245 992 555 460 69 642 935 980 3 602 796 529 327 829 128
koszty odsetkowe zewnętrzne (240 277) (24 775) (61 312) (81) (216 281) (542 726) (24 859) (44 204)
przychody odsetkowe wewnętrzne 817 698 146 211 302 089 (204) (1 265 795) 112 355
koszty odsetkowe wewnętrzne (658 744) (103 319) (226 559) (31 170) 1 019 791 (195 346) (165 392)
Wynik z tytułu prowizji 468 236 112 460 285 997 64 158 (14 756) 916 095 150 441 112 712
Przychody z tytułu dywidend 3 140 6 530 9 669 160 (316)
Wynik na działalności handlowej 89 061 70 387 240 494 204 072 144 376 748 390 51 710 352
Wynik na działalności inwestycyjnej 3 697 579 1 188 23 616 29 081 391 3 180
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń (11 077) (11 077)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (34 718) (3 452) (7 942) (3 475) 2 055 (47 534) (5 070) (18 666)
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (512 572) (15 875) (68 331) (1 773) (2 947) (601 499) (128 144) (208 462)
Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi (168 156) (168 156)
Ogólne koszty administracyjne (1 122 899) (132 844) (242 713) (69 628) (569 522) (2 137 605) (15 586) (287 152)
Amortyzacja (101 100) (3 287) (18 872) (6 277) (238 424) (367 958) (468) (15 642)
Alokacja kosztów (wewnętrzne) (483 811) (150 494) (124 395) (10 484) 769 184 (101 927)
Wynik na działalności operacyjnej (147 863) 141 584 638 244 214 780 582 731 1 429 476 474 911 103 611
Podatek od instytucji finansowych (165 753) (35 574) (95 832) (7 442) (14 308) (318 909) (44 560)
Zysk (strata) brutto segmentu (313 616) 106 010 542 412 207 338 568 423 1 110 567 474 911 59 051
Podatek dochodowy (377 472)
Zysk (strata) netto     733 095
Sprawozdanie z sytuacji finansowej na 31.12.2020
Aktywa segmentu 46 089 094 6 673 999 20 824 777 2 614 541 43 374 878 119 577 288 13 824 047 10 445 193
Zobowiązania segmentu 58 368 129 12 278 212 23 255 675 13 644 746 107 546 761 7 881 453
* Dane finansowe zostały zaokrąglone i przedstawione w tysiącach złotych, w związku z tym, w niektórych wypadkach suma liczb może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie.

 

Bankowość Detaliczna i Biznesowa Bankowość MSP Bankowość Korporacyjna CIB Pozostała Działalność Bankowa Razem w tym klienci Agro w tym Personal Finance
Rachunek zysków i strat 12 miesięcy do 31.12.2019*
Wynik z tytułu odsetek 1 812 522 303 548 593 204 35 729 423 756 3 168 759 446 425 673 028
przychody odsetkowe zewnętrzne 2 086 840 376 468 748 970 58 702 917 103 4 188 083 709 246 974 158
koszty odsetkowe zewnętrzne (508 971) (70 577) (154 040) (7 292) (278 444) (1 019 324) (60 488) (41 158)
przychody odsetkowe wewnętrzne 1 094 742 190 434 386 784 13 918 (1 685 878) 150 288 2
koszty odsetkowe wewnętrzne (860 089) (192 777) (388 510) (29 599) 1 470 975 (352 621) (259 974)
Wynik z tytułu prowizji 418 889 121 395 253 248 33 563 (7 158) 819 937 147 333 108 039
Przychody z tytułu dywidend 230 5 778 6 007 8 192
Wynik na działalności handlowej 89 531 64 849 231 278 183 904 112 854 682 415 48 352 571
Wynik na działalności inwestycyjnej 14 2 468 (34 319) (31 836) 5
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń (4 385) (4 385)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (63 158) (4 541) (1 684) 903 (22 184) (90 666) (6 885) (79 678)
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (321 477) (75 005) (51 986) 10 081 (3 503) (441 890) (115 199) (157 596)
Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi (32 113) (32 113)
Ogólne koszty administracyjne (1 131 058) (146 594) (258 488) (66 701) (865 096) (2 467 937) (15 272) (313 200)
Amortyzacja (80 760) (3 101) (12 943) (5 829) (351 515) (454 147) (617) (13 020)
Alokacja kosztów (wewnętrzne) (573 069) (141 920) (77 858) (3 617) 796 464 (114 280)
Wynik na działalności operacyjnej 119 321 118 631 677 469 188 033 50 692 1 154 144 504 142 112 056
Podatek od instytucji finansowych (141 437) (35 122) (89 731) (10 681) (4 218) (281 189) (39)
Zysk (strata) brutto segmentu (22 116) 83 509 587 738 177 352 46 474 872 955 504 142 112 017
Podatek dochodowy (258 261)
Zysk (strata) netto     614 694
Sprawozdanie z sytuacji finansowej na 31.12.2019
Aktywa segmentu 40 123 368 8 741 944 23 057 600 1 774 768 36 256 463 109 954 142 16 202 431 11 791 620
Zobowiązania segmentu 50 751 268 10 594 643 24 650 077 1 109 955 11 688 816 98 794 760 8 447 870
* Dane finansowe zostały zaokrąglone i przedstawione w tysiącach złotych, w związku z tym, w niektórych wypadkach suma liczb może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie.

Wyniki wyszukiwania