Raport Zintegrowany 2021

54. Informacje dotyczące segmentów działalności

Sprawozdawczość według segmentów

Grupa podzieliła swoją działalność oraz zastosowała identyfikację przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań na następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne: Bankowość Detaliczna i Biznesowa, Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Bankowość Korporacyjna, Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna (CIB) oraz Pozostała działalność obejmująca działalność Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Corporate Center. Dodatkowo zaprezentowany został wynik klientów Agro, tj. rolników indywidualnych oraz przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej, a także wynik segmentu Personal Finance. Wyniki tych segmentów przecinają się z podstawowymi segmentami operacyjnymi, są one jednak dodatkowo oddzielnie monitorowane w sprawozdawczości zarządczej Grupy. Przyjęty podział odzwierciedla zasady klasyfikacji klientów do poszczególnych segmentów zgodnie z modelem biznesowym Banku, który opiera się na kryteriach podmiotowych, finansowych oraz rodzaju prowadzonej działalności.

Monitorowanie wyników zarządczych w Grupie uwzględnia wszystkie elementy składowe rachunku zysków i strat danego segmentu do poziomu zysku brutto, tj. dla każdego segmentu wykazywane są przychody, koszty oraz odpisy netto z tytułu utraty wartości. Przychody zarządcze uwzględniają przepływy środków między segmentami klientów, a jednostką zarządzającą aktywami i pasywami, wyceniane przy użyciu wewnętrznych transferowych cen funduszy opartych o ceny rynkowe oraz marże płynności określone dla danej wymagalności/zapadalności oraz waluty. Koszty zarządcze segmentów obejmują koszty bezpośrednie ich działalności oraz koszty alokowane zgodnie z przyjętym w Grupie modelem alokacji. Dodatkowo wynik zarządczy segmentów uwzględnia rozliczenia linii biznesowych z tytułu świadczonych pomiędzy nimi usług.

Działalność operacyjna Grupy prowadzona jest jedynie na terytorium Polski. Nie można wyróżnić istotnych różnic w ryzykach, na które miałoby wpływ położenie geograficzne placówek Banku, dlatego odstąpiono od ujawniania sprawozdania według informacji geograficznych.

Grupa stosuje ujednolicone i szczegółowe zasady dla wszystkich wyodrębnionych segmentów. W przypadku przychodów, poza ich standardowymi pozycjami, wyodrębnione są elementy składowe wyniku z tytułu odsetek segmentów – tj. przychody i koszty zewnętrzne oraz wewnętrzne. W przypadku kosztów działania, Grupa dokonuje alokacji kosztów pośrednich do poszczególnych segmentów działalności w pozycji Alokacja kosztów (wewnętrzne). Ze względu na specyfikę Banku, nie występują istotne zjawiska sezonowości lub cykliczności. Grupa świadczy usługi finansowe, na które popyt ma charakter stabilny, a wpływ sezonowości jest nieistotny.

Charakterystyka segmentów operacyjnych

Segment Bankowości Detalicznej i Biznesowej obejmuje kompleksową obsługę klientów indywidualnych, w tym klientów bankowości prywatnej, oraz klientów biznesowych (mikroprzedsiębiorstw), w tym:

 • przedsiębiorców spełniających kryterium rocznych przychodów netto za poprzedni rok obrotowy poniżej 4 mln zł prowadzących pełną sprawozdawczość finansową, których zaangażowanie kredytowe nie przekracza 1,2 mln zł,
 • przedsiębiorców, którzy prowadzą uproszczoną sprawozdawczość finansową,
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości,
 • organizacji non-profit,
 • rolników indywidualnych bez względu na wielkość produkcji, jeżeli zaangażowanie kredytowe wynosi mniej niż 3 mln zł, rolników indywidualnych bez względu na wielkość produkcji, jeżeli zaangażowanie kredytowe znajduje się w przedziale od 3 mln zł i poniżej 4 mln zł, a zabezpieczenie na użytkach rolnych pokrywa co najmniej 50% zaangażowania kredytowego.

Usługi finansowe Segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej obejmują prowadzenie rachunków bieżących i kont lokacyjnych, przyjmowanie depozytów terminowych, udzielanie kredytów mieszkaniowych, kredytów gotówkowych, pożyczek hipotecznych, kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym, kredytów przeznaczonych dla mikroprzedsiębiorstw, wydawanie kart debetowych i kredytowych, obsługę zagranicznych przekazów gotówkowych, zawieranie transakcji wymiany walutowej, sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, oraz innych usług o mniejszym znaczeniu dla dochodów Grupy. W ramach segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej wykazywane są również: salda i wyniki bankowości internetowej Optima, wyniki osiągane na działalności maklerskiej oraz z tytułu dystrybucji i przechowywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Klienci Bankowości Detalicznej i Biznesowej obsługiwani są przez Oddziały Banku oraz kanały alternatywne, tj. bankowość internetową, bankowość mobilną i bankowość telefoniczną, kanał bankowości internetowej Optima oraz kanał bankowości Premium oraz Wealth Management (odpowiednio lokujących za pośrednictwem Grupy aktywa powyżej 100 tys. zł i w wysokości minimum 1 mln zł). Dodatkowo sprzedaż wybranych produktów realizowana jest poprzez pośredników finansowych zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym.

Personal Finance odpowiada za przygotowanie oferty produktowej i zarządzanie w zakresie finansowej obsługi konsumentów, z głównymi produktami: kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty ratalne oraz karty kredytowe. Produkty te dystrybuowane są za pośrednictwem sieci oddziałów Bankowości Detalicznej i Biznesowej oraz zewnętrznych kanałów dystrybucji.

Segment Małych i Średnich Przedsiębiorstw obejmuje obsługę:

 • klientów Agro prowadzących pełną sprawozdawczość finansową o przychodach netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy od 4 do 60 mln zł oraz zaangażowaniu kredytowym Grupy wobec klienta nie większym niż 18 mln, producentów rolnych o zaangażowaniu kredytowym wobec Grupy nie większym niż 40 mln oraz klientów Agro będących w grupie podmiotów powiązanych, których przychody netto ze sprzedaży mieszczą się w przedziale od 4 mln zł i do 80 mln zł oraz zaangażowanie kredytowe nie przekracza 40 mln zł, a także niezależnie od wielkości przychodów i poziomu zaangażowania Grupy – jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
 • klientów non-Agro – podsegment, do którego kwalifikowane są podmioty prowadzące pełną sprawozdawczość finansową, o przychodach netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy od 4 do 60 mln zł oraz zaangażowaniu kredytowym Banku wobec klienta nie większym niż 18 mln zł, a także jednostki finansów publicznych z budżetem w wysokości do 100 mln zł i zaangażowaniem kredytowym nieprzekraczającym 18 mln,
 • rolników (tj. podmioty gospodarcze prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie) prowadzących pełną sprawozdawczość finansową o zaangażowaniu kredytowym nie przekraczającym 40 mln zł, a także rolników indywidualnych jeżeli ich zaangażowanie kredytowe znajduje się w przedziale od 4 do 40 mln zł oraz pomiędzy 3 a 4 mln zł, jeśli zabezpieczenie na użytkach rolnych pokrywa mniej niż 50% zaangażowania kredytowego,

Segment Bankowości Korporacyjnej oferuje szeroki zakres usług finansowych świadczonych dużym i średnim przedsiębiorstwom jak również jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom wchodzącym w skład międzynarodowych grup kapitałowych.

Klienci Bankowości Korporacyjnej dzielą się na 5 grup:

 • klienci międzynarodowi (podmiot należący do międzynarodowych grup poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe),
 • polskie podmioty (lub grupy polskich podmiotów powiązanych) z przychodami netto ze sprzedaży większymi bądź równymi 60 mln zł lub o zaangażowaniu kredytowym powyżej 18 mln zł (w przypadku Rolników o zaangażowaniu kredytowym powyżej 40 mln zł),
 • największe polskie korporacje tj. polskie podmioty (lub grupy polskich podmiotów powiązanych) o rocznych przychodach ze sprzedaży ponad 150 mln EUR, duże polskie korporacje o rocznych przychodach poniżej 150 mln EUR lub charakteryzujące się jedną z cech: status spółki giełdowej, potencjał cross-sellingowy, wzrost biznesu przekraczający 50% w ostatnich 3 latach,
 • inwestorzy instytucjonalni np.: instytucje ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, krajowe instytucje płatnicze,
 • podmioty sektora publicznego.

Sieć sprzedaży dla obszaru Bankowości Korporacyjnej tworzą Regionalne Centra Bankowości Korporacyjnej zlokalizowane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Lublinie. W ramach Regionalnych Centrów Bankowości Korporacyjnej funkcjonują Centra Bankowości Korporacyjnej rozmieszczone w największych ośrodkach biznesowych w Polsce, zapewniając w ten sposób szeroki zasięg geograficzny i sektorowy. Obsługa posprzedażowa klientów segmentu Bankowości Korporacyjnej prowadzona jest również za pośrednictwem telefonicznego Centrum Obsługi Biznesu i w systemie bankowości internetowej.

Podstawowe produkty i usługi świadczone na rzecz Klientów Korporacyjnych obejmują usługi cash management, globalne finansowanie handlu – pełna obsługa akredytyw importowych, eksportowych, gwarancji bankowych oraz inkasa dokumentowego, finansowanie łańcucha dostaw oraz finansowanie eksportu, przyjmowanie depozytów terminowych (od lokat overnight po lokaty terminowe), usługi corporate finance, czyli udzielanie kredytów w rachunku bieżącym, kredytów odnawialnych i inwestycyjnych, kredytów z grupy produktów finansowania agrobiznesu, produkty rynku finansowego, w tym zawieranie transakcji klientowskich wymiany walutowej oraz z zakresu instrumentów pochodnych, produkty leasingu i faktoringu oraz takie wyspecjalizowane usługi jak finansowanie nieruchomości, strukturyzowane finansowanie spółek o średniej kapitalizacji (mid-caps), bankowość inwestycyjna oraz związane z obsługą jednostek sektora publicznego: organizowanie emisji obligacji komunalnych, forfaiting, dedykowane rozwiązania cash management.

Segment Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej (Corporate and Institutional Banking (CIB) wspierający sprzedaż produktów Grupy skierowaną do największych polskich przedsiębiorstw obejmuje obsługę klientów strategicznych.

Pozostała działalność bankowa Grupy jest operacyjnie prowadzona głównie w ramach Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami. Celem Pionu jest przede wszystkim zapewnienie właściwego i stabilnego poziomu finansowania umożliwiającego bezpieczne prowadzenie działalności przez Bank przy jednoczesnym spełnieniu norm przewidzianych prawem.

Pion Zarządzania Aktywami i Pasywami zarządza płynnością Banku, wyznacza wewnętrzne i zewnętrzne ceny referencyjne, zarządza ryzykiem stopy procentowej bilansu Grupy oraz operacyjnym i strukturalnym ryzykiem walutowym. Zadania realizowane w Pionie Zarządzania Aktywami i Pasywami obejmują zarówno aspekt ostrożnościowy (przestrzeganie regulacji zewnętrznych oraz zarządzeń wewnętrznych), a także optymalizacyjny (zarządzanie kosztem finansowania oraz generowanie wyniku z zarządzania pozycjami bilansu Grupy).

W segmencie Pozostałej działalności bankowej wykazano również koszty bezpośrednie jednostek wsparcia, które zostały zaalokowane na segmenty w pozycji Alokacja kosztów (wewnętrzne), oraz wyniki niedające się przypisać do żadnego z wyżej wymienionych segmentów (m.in. inwestycje kapitałowe, wyniki realizowane na rachunkach własnych oraz na rachunkach klientowskich bez określonego segmentu).

Bankowość Detaliczna i Biznesowa Bankowość MSP Bankowość Korporacyjna CIB Pozostała Działalność Bankowa Razem w tym klienci Agro w tym Personal Finance
Rachunek zysków i strat 12 miesięcy do 31.12.2021*
Wynik z tytułu odsetek 1 747 419 241 560 557 923 52 213 541 827 3 140 942 394 850 630 391
przychody odsetkowe zewnętrzne 1 692 462 181 111 449 746 88 860 1 008 636 3 420 814 413 863 864 291
koszty odsetkowe zewnętrzne (62 195) (10 073) (21 104) (123) (186 377) (279 872) (13 282) (58 984)
przychody odsetkowe wewnętrzne 638 985 130 002 268 613 (101) (1 037 498) 110 151
koszty odsetkowe wewnętrzne (521 832) (59 481) (139 332) (36 422) 757 067 (115 883) (174 916)
Wynik z tytułu prowizji 557 486 129 558 320 643 54 150 (12 851) 1 048 986 147 181 128 115
Przychody z tytułu dywidend 2 894 5 656 8 550 255
Wynik na działalności handlowej 98 993 82 928 282 820 188 600 (19 846) 633 493 59 662 106
Wynik na działalności inwestycyjnej 3 608 (8 740) (5 133)
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 50 369 50 369
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (17 316) (4 248) (7 071) 135 (39 450) (67 950) (1 290) (19 651)
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (148 295) (40 255) (79 021) 2 250 (865) (266 185) (82 717) (62 332)
Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi (1 045 304) (1 045 304)
Ogólne koszty administracyjne (1 050 622) (123 688) (239 967) (82 856) (646 841) (2 143 976) (17 326) (279 066)
Amortyzacja (103 581) (2 904) (27 851) (8 806) (256 412) (399 553) (563) (19 965)
Alokacja kosztów (wewnętrzne) (580 917) (175 598) (119 088) 8 147 867 455 (106 639)
Wynik na działalności operacyjnej (538 529) 107 353 691 282 213 833 480 302 954 239 500 052 270 959
Podatek od instytucji finansowych (171 619) (26 771) (83 591) (17 160) (38 970) (338 110) (41 517)
Zysk (strata) brutto segmentu (710 148) 80 582 607 691 196 673 441 332 616 129 500 052 229 442
Podatek dochodowy (439 833)
Zysk (strata) netto 176 298
Sprawozdanie z sytuacji finansowej na 31.12.2021
Aktywa segmentu 50 307 341 7 497 963 24 831 584 4 599 816 44 540 776 131 777 481 14 475 073 13 463 664
Zobowiązania segmentu 62 514 566 12 957 356 31 951 823 12 992 103 120 415 850 10 287 839
* Dane finansowe zostały zaokrąglone i przedstawione w tysiącach złotych, w związku z tym, w niektórych wypadkach suma liczb może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie.

Bankowość Detaliczna i Biznesowa Bankowość MSP Bankowość Korporacyjna CIB Pozostała Działalność Bankowa Razem w tym klienci Agro w tym Personal Finance
Rachunek zysków i strat 12 miesięcy do 31.12.2020*
Wynik z tytułu odsetek 1 714 399 264 110 569 678 38 187 473 696 3 060 070 421 477 619 532
przychody odsetkowe zewnętrzne 1 775 873 242 877 549 074 69 642 935 874 3 573 340 529 327 829 128
koszty odsetkowe zewnętrzne (220 429) (21 660) (54 926) (81) (216 175) (513 270) (24 859) (44 204)
przychody odsetkowe wewnętrzne 817 698 146 211 302 089 (204) (1 265 795) 112 355
koszty odsetkowe wewnętrzne (658 744) (103 319) (226 559) (31 170) 1 019 791 (195 346) (165 392)
Wynik z tytułu prowizji 468 236 112 460 285 997 64 158 (14 756) 916 095 150 441 112 712
Przychody z tytułu dywidend 3 140 6 530 9 669 160 (316)
Wynik na działalności handlowej 89 061 70 387 240 494 204 072 144 376 748 390 51 710 352
Wynik na działalności inwestycyjnej 3 697 579 1 188 23 616 29 081 391 3 180
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń (11 077) (11 077)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (34 718) (3 452) (7 942) (3 475) 2 055 (47 534) (5 070) (18 666)
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (512 572) (15 875) (68 331) (1 773) (2 947) (601 499) (128 144) (208 462)
Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi (168 156) (168 156)
Ogólne koszty administracyjne (1 122 899) (132 844) (242 713) (69 628) (569 522) (2 137 605) (15 586) (287 152)
Amortyzacja (101 100) (3 287) (18 872) (6 277) (238 424) (367 958) (468) (15 642)
Alokacja kosztów (wewnętrzne) (483 811) (150 494) (124 395) (10 484) 769 184 (101 927)
Wynik na działalności operacyjnej (147 863) 141 584 638 244 214 780 582 731 1 429 476 474 911 103 611
Podatek od instytucji finansowych (165 753) (35 574) (95 832) (7 442) (14 308) (318 909) (44 560)
Zysk (strata) brutto segmentu (313 616) 106 010 542 412 207 338 568 423 1 110 567 474 911 59 051
Podatek dochodowy (377 472)
Zysk (strata) netto 733 095
Sprawozdanie z sytuacji finansowej na 31.12.2020
Aktywa segmentu 46 089 094 6 673 999 20 824 777 2 614 541 43 374 878 119 577 288 13 824 047 10 445 193
Zobowiązania segmentu 58 368 129 12 278 212 23 255 675 13 644 746 107 546 761 7 881 453
* Dane finansowe zostały zaokrąglone i przedstawione w tysiącach złotych, w związku z tym, w niektórych wypadkach suma liczb może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie.

Wyniki wyszukiwania