Raport Zintegrowany 2021

53. Transakcje z podmiotami powiązanymi

BNP Paribas Bank Polska S.A. jest podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

BNP Paribas Bank Polska S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Jednostką dominująca najwyższego szczebla jest BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu.

W skład Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku wchodzi jednostka dominująca BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz jej jednostki zależne:

  1. BANKOWY FUNDUSZ NIERUCHOMOŚCIOWY ACTUS SP. Z O.O. („ACTUS”).
  2. BNP PARIBAS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. („TFI”).
  3. BNP PARIBAS LEASING SERVICES SP. Z O.O. („LEASING”).
  4. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER S.A. („GSC”).
  5. CAMPUS LESZNO SP. Z O.O.
  6. BNP PARIBAS SOLUTIONS SPÓŁKA Z O.O
  7. BGZ POLAND ABS1 DAC („SPV”).

Wszystkie transakcje pomiędzy Bankiem a podmiotami powiązanymi wynikały z bieżącej działalności operacyjnej i obejmowały przede wszystkim kredyty, depozyty, transakcje na instrumentach pochodnych oraz przychody i koszty z tytułu usług doradczych i pośrednictwa finansowego.

Transakcje z podmiotami będącymi udziałowcami BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz podmiotami powiązanymi

31.12.2021 BNP Paribas S.A.
z siedzibą
w Paryżu
BNP Paribas
Fortis S.A.
Pozostała Grupa
Kapitałowa
BNP Paribas S.A.
Kluczowy
personel
Razem
Aktywa 2 583 416 4 264 346 167 841 2 934 688
Należności z tytułu rachunków bieżących, kredytów i lokat 1 585 212 4 264 344 303 811 1 934 590
Pochodne instrumenty finansowe 932 697 932 697
Pochodne instrumenty zabezpieczające 65 465 65 465
Inne aktywa 42 1 864 30 1 936
Zobowiązania 12 383 493 29 944 1 802 173 2 684 14 218 294
Z tytułu otrzymanych kredytów 4 180 119 763 972 4 944 091
Z tytułu rachunków bieżących, depozytów 1 978 727 29 944 761 579 2 684 2 772 934
Z tytułu zobowiązań podporządkowanych 4 058 054 276 518 4 334 572
Pochodne instrumenty finansowe 1 038 620 1 038 620
Pochodne instrumenty zabezpieczające 1 127 973 1 127 973
Inne zobowiązania 104 104
Zobowiązania warunkowe
Zobowiązania udzielone dotyczące finansowania 295 448 633 296 081
Zobowiązania udzielone gwarancyjne 105 365 200 134 1 448 341 1 753 840
Zobowiązania otrzymane 812 994 304 155 1 774 204 2 891 353
Pochodne instrumenty (nominał) 60 082 978 60 082 978
Pochodne instrumenty zabezpieczające (nominał) 26 448 220 26 448 220
Rachunek Zysków i Strat (1 567 961) 53 (58 067) 10 (1 625 965)
12 miesięcy do 31.12.2021
Przychody z tytułu odsetek 6 120 10 136
Koszty z tytułu odsetek (111 277) (42) (12 818) (124 137)
Przychody z tytułu opłat i prowizji 591 89 8 766 9 446
Koszty z tytułu opłat i prowizji (49) (49)
Wynik na działalności handlowej (1 372 390) 2 (1 372 388)
Pozostałe przychody operacyjne 3 125 3 125
Ogólne koszty administracyjne (84 885) (57 213) (142 098)

31.12.2020 BNP Paribas S.A.
z siedzibą
w Paryżu
BNP Paribas
Fortis S.A.
Pozostała Grupa
Kapitałowa
BNP Paribas S.A.
Kluczowy
personel
Razem
Aktywa 1 368 942 3 326 38 681 4 1 410 953
Należności z tytułu rachunków bieżących, kredytów i lokat 201 866 2 859 31 592 236 317
Pochodne instrumenty finansowe 635 475 635 475
Pochodne instrumenty zabezpieczające 531 326 467 531 793
Inne aktywa 275 7 089 4 7 368
Zobowiązania 10 511 640 32 066 1 364 764 6 409 11 914 879
Z tytułu otrzymanych kredytów 3 506 745 414 294 3 921 039
Z tytułu rachunków bieżących, depozytów 1 964 027 32 066 670 210 6 409 2 672 712
Z tytułu zobowiązań podporządkowanych 4 029 098 277 441 4 306 539
Pochodne instrumenty finansowe 951 742 951 742
Pochodne instrumenty zabezpieczające 60 027 60 027
Zobowiązania z tytułu leasingu 2 552 2 552
Inne zobowiązania 267 267
Zobowiązania warunkowe
Zobowiązania udzielone dotyczące finansowania 765 987 105 766 092
Zobowiązania udzielone gwarancyjne 114 658 198 268 778 875 1 091 801
Zobowiązania otrzymane 990 111 130 455 938 840 2 059 406
Pochodne instrumenty (nominał) 63 199 300 63 199 300
Pochodne instrumenty zabezpieczające (nominał) 18 996 846 13 844 19 010 690
Rachunek Zysków i Strat 43 133 6 914 (51 543) (25) (1 521)
12 miesięcy do 31.12.2020
Przychody z tytułu odsetek 44 200 1 144 1 388
Koszty z tytułu odsetek (143 586) (65) (14 890) (25) (158 566)
Przychody z tytułu opłat i prowizji 450 203 30 214 30 867
Koszty z tytułu opłat i prowizji (6 256) (6 256)
Wynik na działalności handlowej 240 889 6 576 9 247 474
Pozostałe przychody operacyjne 3 819 3 819
Pozostałe koszty operacyjne (327) (327)
Ogólne koszty administracyjne (54 664) (65 256) (119 920)

Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie Zarządu 31.12.2021 31.12.2020
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 15 958 17 419
Świadczenia długoterminowe 4 638 4 561
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 973 1 846
Świadczenia po okresie zatrudnienia 522
Płatności w formie akcji* 4 340 3 983
Wydane akcje** 1 513
Razem 27 422 28 331
* Zawiera zawiązaną rezerwę na odroczone akcje fantomowe oraz kwotę w kapitałach Banku powiązaną z obejmowanymi w przyszłości akcjami Banku (zgodnie z polityką realizacji wynagrodzeń zmiennych).
** Wartość wydanych akcji w oparciu o wycenę aktuarialną.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 31.12.2021 31.12.2020
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 1 457 1 380
Razem 1 457 1 380

Wyniki wyszukiwania