Raport Zintegrowany 2020

52. Informacje dodatkowe do sprawozdania z przepływów pieniężnych

Różnice między bilansowymi zmianami stanu pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanych w działalności operacyjnej.

Zmiana stanu należności od banków 31.12.2020 31.12.2019
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (214 082) (264 234)
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 108 402 317 584
Zmiana stanu należności od banków, razem (105 680) 53 350

 

Zmiana stanu należności od klientów wycenianych według zamortyzowanego kosztu 31.12.2020 31.12.2019
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (1 954 634) (867 648)
Zmiana stanu należności od klientów wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem (1 954 634) (867 648)

Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 31.12.2020 31.12.2019
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (560 381) 508 897
Spłata długoterminowych kredytów otrzymanych (1 193 889) 403 043
Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 3 862 305
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków, razem 2 108 035 911 940

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 31.12.2020 31.12.2019
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 3 994 614 (966 098)
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów, razem 3 994 614 (966 098)

Przepływ z działalności operacyjnej – inne korekty 31.12.2020 31.12.2019
Różnice kursowe od zobowiązań podporządkowanych 122 680 (7 405)
Zmiana wyceny spółki zależnej 4 746
Wpływ MSSF 16 w zakresie aktywów (596 492)
Wpływ MSSF 16 w zakresie aktywów zobowiązań 610 497
Wycena papierów wartościowych przez rachunek zysków i strat (150 881) (21 664)
Odpis na papiery wartościowe 10 133 (3 864)
Pozostałe korekty 8 528 (51 394)
Przepływ z działalności operacyjnej – inne korekty, razem (9 540) (65 576)

Wyniki wyszukiwania