Raport Zintegrowany 2021

52. Informacje dodatkowe do sprawozdania z przepływów pieniężnych

Różnice między bilansowymi zmianami stanu pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanych w działalności operacyjnej.

Zmiana stanu należności od banków 31.12.2021 31.12.2020
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (2 908 876) 1 207 583
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 666 345 (1 314 602)
Zmiana stanu wynikająca z odsetek (1 180) 1 339
Zmiana stanu należności od banków, razem (1 243 712) (105 680)

Zmiana stanu należności od klientów wycenianych według zamortyzowanego kosztu 31.12.2021 31.12.2020
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (10 983 185) (2 260 626)
Zmiana stanu wynikająca z odsetek (100 787) 305 992
Zmiana stanu należności od klientów wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem (11 083 972) (1 954 634)

Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 31.12.2021 31.12.2020
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (762 864) (560 382)
Spłata długoterminowych kredytów otrzymanych (1 461 637) (1 193 888)
Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2 396 352 3 862 305
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków, razem 171 851 2 108 035

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 31.12.2021 31.12.2020
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 11 041 937 3 916 020
Zmiana stanu wynikająca z odsetek (22 486) 78 594
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów, razem 11 019 451 3 994 614

Przepływ z działalności operacyjnej – inne korekty 31.12.2021 31.12.2020
Różnice kursowe od zobowiązań podporządkowanych 21 317 122 680
Wycena papierów wartościowych przez rachunek zysków i strat 77 036 (150 881)
Odpis na papiery wartościowe 33 258 10 133
Pozostałe korekty 52 589 8 528
Przepływ z działalności operacyjnej – inne korekty, razem 184 199 (9 540)

Wyniki wyszukiwania