Raport Zintegrowany 2020

51. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Dla potrzeb sprawozdania z przepływów pieniężnych saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych zawiera następujące salda o terminie zapadalności krótszym niż trzy miesiące.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 31.12.2020 31.12.2019
Kasa i środki w Banku Centralnym (Nota 17) 3 421 880 4 658 171
Rachunki bieżące banków i inne należności 276 691 173 524
Kredyty i pożyczki 6 749 1 514
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, razem 3 705 320 4 833 209

Wyniki wyszukiwania