Raport Zintegrowany 2021

51. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Dla potrzeb sprawozdania z przepływów pieniężnych saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych zawiera następujące salda o terminie zapadalności krótszym niż trzy miesiące.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 31.12.2021 31.12.2020
Kasa i środki w Banku Centralnym (Nota 19) 4 631 477 3 421 880
Rachunki bieżące banków i inne należności 234 061 276 691
Lokaty międzybankowe 647 278
Kredyty i pożyczki 6 749
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, razem 5 512 816 3 705 320

Wyniki wyszukiwania