Raport Zintegrowany 2020

5. Wynik z tytułu opłat i prowizji

Przychody z tytułu opłat i prowizji 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
(dane przekształcone)
z tytułu działalności kredytowej i leasingu 312 218 268 233
z tytułu obsługi rachunków 212 308 154 353
z tytułu obsługi gotówkowej 31 491 39 742
za realizację przelewów i usługi bankowości elektronicznej 75 425 101 877
z tytułu zobowiązań gwarancyjnych i operacji dokumentowych 50 320 57 625
z tytułu zarządzania aktywami i operacji brokerskich 111 488 117 935
z tytułu obsługi kart płatniczych i kredytowych 201 104 216 707
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 100 702 60 274
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów Banku i pozyskiwania klientów 12 937 28 302
pozostałe prowizje 24 058 15 117
Przychody z tytułu opłat i prowizji, razem 1 132 051 1 060 165

 

Koszty z tytułu opłat i prowizji 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
(dane przekształcone)
z tytułu działalności kredytowej i leasingu (367) (2 768)
z tytułu obsługi rachunków (10 432) (5 598)
z tytułu obsługi gotówkowej (13 329) (15 582)
za realizację przelewów i usługi bankowości elektronicznej (2 316) (4 565)
z tytułu zarządzania aktywami i operacji brokerskich (5 121) (20 519)
z tytułu obsługi kart płatniczych i kredytowych (97 950) (115 656)
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (20 007) (14 972)
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów Banku i pozyskiwania klientów (27 099) (29 044)
pozostałe prowizje (39 335) (31 524)
Koszy z tytułu opłat i prowizji, razem (215 956) (240 228)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 916 095 819 937

 

Wynik z tytułu prowizji za rok 2020 zawiera przychody z tytułu działalności powierniczej w wysokości 111 488 tys. zł (w 2019 r. 117 935 tys. zł) oraz kwotę kosztów z tytułu działalności powierniczej w wysokości 5 121 tys. zł (w 2019 roku 20 519 tys. zł).

Wynik z tytułu prowizji zawiera przychody prowizyjne, które odnoszą się do aktywów i zobowiązań, które nie są wyceniane w wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, za rok 2020 w kwocie 745 081 tys. zł, natomiast za rok 2019 w kwocie 652 781 tys. zł oraz koszty prowizyjne za rok 2020 w kwocie 73 550 tys. zł, a za rok 2019 w kwocie 72 529 tys. zł.

Wyniki wyszukiwania