Raport Zintegrowany 2021

5. Wynik z tytułu opłat i prowizji

Przychody z tytułu opłat i prowizji 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
z tytułu działalności kredytowej i leasingu 311 790 312 218
z tytułu obsługi rachunków 254 418 212 308
z tytułu obsługi gotówkowej 32 875 31 491
za realizację przelewów i usługi bankowości elektronicznej 83 545 75 425
z tytułu zobowiązań gwarancyjnych i operacji dokumentowych 50 555 50 320
z tytułu zarządzania aktywami i operacji brokerskich 153 834 111 488
z tytułu obsługi kart płatniczych i kredytowych 246 382 201 104
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 120 143 100 702
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów Banku i pozyskiwania klientów 11 687 12 937
pozostałe prowizje 19 316 24 058
Przychody z tytułu opłat i prowizji, razem 1 284 545 1 132 051

Koszty z tytułu opłat i prowizji 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
z tytułu działalności kredytowej i leasingu (408) (367)
z tytułu obsługi rachunków (9 821) (10 432)
z tytułu obsługi gotówkowej (17 935) (13 329)
za realizację przelewów i usługi bankowości elektronicznej (2 682) (2 316)
z tytułu zarządzania aktywami i operacji brokerskich (6 622) (5 121)
z tytułu obsługi kart płatniczych i kredytowych (102 415) (97 950)
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (19 271) (20 007)
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów Banku i pozyskiwania klientów (30 341) (27 099)
pozostałe prowizje (46 064) (39 335)
Koszy z tytułu opłat i prowizji, razem (235 559) (215 956)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 048 986 916 095

 

Wynik z tytułu prowizji za rok 2021 zawiera przychody z tytułu działalności powierniczej w wysokości 153 834 tys. zł (w 2020 r. 111 488 tys. zł) oraz kwotę kosztów z tytułu działalności powierniczej w wysokości 6 622 tys. zł (w 2020 roku 5 121 tys. zł).

Wynik z tytułu prowizji zawiera przychody prowizyjne, które odnoszą się do aktywów i zobowiązań, które nie są wyceniane w wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, za rok 2021 w kwocie 814 458 tys. zł, natomiast za rok 2020 w kwocie 745 081 tys. zł oraz koszty prowizyjne za rok 2021 w kwocie 80 458 tys. zł, a za rok 2020 w kwocie 73 550 tys. zł.

Wyniki wyszukiwania