Raport Zintegrowany 2020

48. Kapitał zapasowy i pozostałe kapitały

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w kapitale zapasowym i pozostałych kapitałach rezerwowych:

Kapitał zapasowy 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy
do 31.12.2019
Stan na początek okresu 9 110 976 9 111 033
Koszty emisji (57)
Stan na koniec okresu 9 110 976 9 110 976

 

Pozostałe kapitały rezerwowe 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 627 154 627 154
Kapitał z aktualizacji wyceny 255 833 125 251
Pozostałe kapitały rezerwowe 1 581 828 945 603
Razem 2 464 815 1 698 008

 

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego tworzony z zysku netto 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Stan na początek okresu 627 154 627 154
Przeniesienie z zysków lat ubiegłych
Stan na koniec okresu 627 154 627 154

 

Kapitał z aktualizacji wyceny 12 miesięcy
do 31.12.2020
12 miesięcy
do 31.12.2019
Stan na początek okresu 125 251 141 179
Zysk/Strata netto z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody 163 327 (18 745)
Wycena świadczeń pracowniczych metodą aktuarialną (2 114) (924)
Podatek dochodowy odroczony (30 631) 3 741
Stan na koniec okresu 255 833 125 251

 

Pozostałe kapitały rezerwowe 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Stan na początek okresu 945 603 580 864
Przeniesienie z zysków z lat ubiegłych 628 696 364 739
Opcje menadżerskie 7 528
Stan na koniec okresu 1 581 828 945 603

 

Wynik z lat ubiegłych 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Stan na początek okresu (411 714) (408 214)
Przeniesienie z zysków z bieżącego okresu (14 003) (4 361)
Inne (61) 861
Stan na koniec okresu (425 778) (411 714)

 

Zmiana stanu kapitału z aktualizacji wyceny aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody 2020 2019
Wartość
brutto
Podatek
odroczony
Wartość
brutto
Podatek
odroczony
Stan na początek okresu 148 177 (28 154) 166 922 (31 715)
zyski/straty z tytułu wyceny według wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody odniesione na kapitał własny 87 639 (16 651) (19 460) 3 697
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 75 769 (14 396) 715 (136)
Stan na koniec okresu 311 585 (59 201) 148 177 (28 154)

Wyniki wyszukiwania