Raport Zintegrowany 2021

48. Kapitał zapasowy i pozostałe kapitały

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w kapitale zapasowym i pozostałych kapitałach rezerwowych:

Kapitał zapasowy 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Stan na początek okresu 9 110 976 9 110 976
Koszty emisji
Stan na koniec okresu 9 110 976 9 110 976

Pozostałe kapitały rezerwowe 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 627 154 627 154
Kapitał z aktualizacji wyceny (595 622) 255 833
Pozostałe kapitały rezerwowe 2 318 961 1 581 828
Razem 2 350 493 2 464 815

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego tworzony z zysku netto 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Stan na początek okresu 627 154 627 154
Przeniesienie z zysków lat ubiegłych
Stan na koniec okresu 627 154 627 154

Kapitał z aktualizacji wyceny 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Stan na początek okresu 255 833 125 251
Zysk/Strata z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody (969 416) 163 408
Zysk/Strata z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne (85 303)
Wycena świadczeń pracowniczych metodą aktuarialną 3 540 (2 196)
Podatek dochodowy odroczony 199 724 (30 630)
Stan na koniec okresu (595 622) 255 833

Pozostałe kapitały rezerwowe 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Stan na początek okresu 1 581 828 945 603
Przeniesienie z zysków z lat ubiegłych 731 060 628 696
Opcje menadżerskie 6 073 7 528
Stan na koniec okresu 2 318 961 1 581 828

Wynik z lat ubiegłych 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Stan na początek okresu (425 778) (411 714)
Przeniesienie z zysków z bieżącego okresu 2 035 (14 002)
Inne 88 (62)
Stan na koniec okresu (423 655) (425 778)

Zmiana stanu kapitału z aktualizacji wyceny aktywów
finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody
2021 2020
Wartość
brutto
Podatek
odroczony
Wartość
brutto
Podatek
odroczony
Stan na początek okresu 311 585 (59 201) 148 177 (28 154)
zyski/straty z tytułu wyceny według wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody odniesione na kapitał własny (1 052 443) 199 965 87 639 (16 651)
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (2 276) 432 75 769 (14 396)
Stan na koniec okresu (743 134) 141 196 311 585 (59 201)

Wyniki wyszukiwania