Raport Zintegrowany 2021

44. Sprzedaż należności

W 2021 roku Grupa zawarła umowy dotyczące sprzedaży portfela kredytów z portfela detalicznego, MSP i korporacyjnego.

Wartość bilansowa brutto sprzedanego portfela wycenianego w zamortyzowanym koszcie wynosiła 711 954 tys. zł, wysokość utworzonych odpisów z tytułu utraty wartości wynosiła 638 727 tys. zł..

Cena umowna sprzedaży tych portfeli została ustalona na 158 147 tys. zł. Wpływ netto na wynik Grupy z tytułu sprzedaży portfeli wyniósł 84 920 tys. zł i jest prezentowany w linii Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe.

Wyniki wyszukiwania