Raport Zintegrowany 2020

43. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych

W oparciu o stosowane metody ustalania wartości godziwej, poszczególne składniki aktywów i zobowiązań Grupa klasyfikuje do następujących kategorii:

Poziom 1

Aktywa i zobowiązania wyceniane na podstawie kwotowań rynkowych dostępnych na aktywnych rynkach dla identycznych instrumentów.

Poziom 2

Aktywa i zobowiązania wyceniane przy zastosowaniu technik wyceny opartych o bezpośrednio lub pośrednio zaobserwowane kwotowania rynkowe lub inne informacje bazujące na kwotowaniach rynkowych.

Poziom 3

Aktywa i zobowiązania wyceniane przy zastosowaniu technik wyceny, w przypadku których dane wejściowe nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych.

Grupa dokonuje okresowej oceny (co najmniej raz na kwartał) przyporządkowania poszczególnych aktywów i zobowiązań do poszczególnych poziomów hierarchii wartości godziwej. Podstawą klasyfikacji do poszczególnych poziomów hierarchii wyceny są dane wejściowe użyte do wyceny, czyli kwotowania rynkowe lub inne informacje. O klasyfikacji aktywa lub zobowiązania do danego poziomu hierarchii decyduje najniższy poziom danych wejściowych użyty do wyceny, mających istotny wpływ na wyznaczenie wartości godziwej.

W przypadku zmiany użytych danych wejściowych na dane o innym poziomie, np. w wyniku zmian metodyki wyceny lub zmian źródeł danych rynkowych, Grupa dokonuje transferu aktywa lub zobowiązania do właściwego poziomu wyceny w okresie sprawozdawczym, w którym ta zmiana nastąpiła.

W 2020 roku Grupa nie dokonywała zmian w sposobie wyceny według wartości godziwej, które skutkowałyby transferem składników aktywów i zobowiązań finansowych pomiędzy poziomami.

Na dzień 31.12.2020 r. poszczególne instrumenty zostały zaliczone do następujących poziomów wycen:

  1. do pierwszego: obligacje skarbowe i emitowane przez Europejski Bank Inwestycyjny (wartość godziwą ustala się bezpośrednio poprzez odniesienie do publikowanych notowań cen z aktywnego rynku);
  2. do drugiego: opcje na stopę procentową w EUR, USD i GBP, opcje walutowe, bazowe swapy procentowo-walutowe zapadające w ciągu 10 lat, kontrakty FRA zapadające w ciągu 1 roku, transakcje FX Forward, NDF i FX swap zapadające w ciągu 1 roku, swapy towarowe zapadające w ciągu 1 roku, swapy procentowe zapadające w ciągu 10 lat, instrumenty strukturyzowane (wartość godziwą ustala się wykorzystując techniki wyceny oparte na dostępnych, weryfikowalnych danych rynkowych),
  3. do trzeciego: opcje na stopę procentową w PLN, opcje walutowe zapadające w okresie dłuższym niż 1 rok, transakcje FX Forward, NDF i FX swap zapadające w okresie dłuższym niż 1 rok, swapy towarowe zapadające w terminie dłuższym niż 1 rok, bazowe swapy procentowo-walutowe o zapadalności dłuższej niż 10 lat, swapy procentowe z terminem zapadalności przekraczającym 10 lat, instrumenty strukturyzowane (wartość godziwą ustala się stosując techniki (modele) wyceny nieoparte na dostępnych weryfikowalnych danych rynkowych), a także te instrumenty pochodne, na które utworzono korekty wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego (Fair Value Correction lub Credit Value Adjustment o istotnej wysokości) oraz obligacje korporacyjne poza notowanymi na rynku CATALYST, akcje nienotowane na GPW, kredyty preferencyjne (wartość godziwą ustala się przy zastosowaniu technik wyceny nieopartych na dostępnych weryfikowalnych danych rynkowych, czyli w pozostałych przypadkach niż opisane w punktach 1 i 2).

W tabeli poniżej przedstawiono podział aktywów i zobowiązań prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w wartości godziwej na trzy kategorie:

31.12.2020 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Suma
Aktywa wyceniane według wartości godziwej: 10 228 604 1 681 443 2 293 671 14 203 718
Pochodne instrumenty finansowe 1 244 523 287 094 1 531 617
Instrumenty zabezpieczające 436 920 94 873 531 793
Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 10 228 560 10 228 560
Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 44 371 856 371 900
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 539 848 1 539 848
Zobowiązania wyceniane według wartości godziwej: 1 233 070 348 105 1 581 175
Pochodne instrumenty finansowe 1 173 043 348 105 1 521 148
Instrumenty zabezpieczające 60 027 60 027

 

31.12.2019 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Suma
Aktywa wyceniane według wartości godziwej: 7 953 400 633 897 2 664 206 11 251 503
Pochodne instrumenty finansowe 500 072 300 814 800 886
Instrumenty zabezpieczające 133 540 90 992 224 532
Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 7 953 358 7 953 358
Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 42 285 241 427 241 754
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 974 396 1 974 396
Nieruchomość inwestycyjna 56 577 56 577
Zobowiązania wyceniane według wartości godziwej: 532 589 307 681 840 270
Pochodne instrumenty finansowe 509 582 306 055 815 637
Instrumenty zabezpieczające 23 007 1 626 24 633

W przypadku części instrumentów pochodnych nastąpiła zmiana poziomu wyceny z 3 do 2 spowodowana skróceniem się czasu do zapadalności transakcji. Dwie transakcje zmieniły poziom wyceny z 2 na 3 ze względu na zastosowanie korekty wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego.

Wartość godziwą instrumentów finansowych z poziomu 2 oraz 3 ustala się stosując techniki wyceny (np. modele).

Dane wejściowe do wyceny instrumentów klasyfikowanych do poziomu 2 oraz 3 obejmują kursy walutowe, krzywe stóp procentowych, stawki referencyjne, zmienności kursów walutowych, stawek referencyjnych oraz indeksów giełdowych i cen akcji, punkty swapowe, basis spready, wartości indeksów giełdowych oraz ceny futures.

W przypadku pochodnych instrumentów finansowych zakwalifikowanych do poziomu 3, parametrem nieobserwowalnym są korelacje pomiędzy indeksami giełdowymi, korelacje pomiędzy kursami walutowymi a indeksami giełdowym jak również zmienności implikowane akcji notowanych na GPW oraz indeksu WIG20.

W przypadku obligacji komunalnych zakwalifikowanych do poziomu 3 parametrem nieobserwowalnym jest marża na ryzyko kredytowe, która zastępowana jest wartością marży rynkowej dla instrumentów o podobnej charakterystyce. Wpływ zmian wysokości marży kredytowej na zmiany wartości godziwej ocenia się jako nieistotny.

Poniżej przedstawiono zestawienie zmian wyceny aktywów i zobowiązań zaklasyfikowanych do poziomu 3, a także kwoty odniesione do rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z całkowitych dochodów.

31.12.2020 Pochodne instrumenty finansowe -aktywa Instrumenty zabezpieczające – aktywa Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej Nieruchomości inwestycyjne Pochodne instrumenty finansowe -pasywa Instrumenty zabezpieczające -pasywa
Stan na początek okresu 300 814 90 992 2 215 823 56 577 (306 055) (1 626)
Łączne zyski/straty ujęte w: (13 720) 3 881 60 332 (42 050) 1 626
rachunku zysków i strat (13 720) 3 881 60 332 (42 050) 1 626
Nabycie 35 306
Sprzedaż (4 368) (56 577)
Rozliczenie / Wygaśnięcie (400 385)
Transfery 4 996
Stan na koniec okresu 287 094 94 873 1 911 704 (348 105)
Niezrealizowany wynik wykazany w rachunku zysków i strat dla aktywów/ zobowiązań posiadanych na koniec okresu
(13 720) 3 881 (60 332) (42 050) 1 626

 

31.12.2019 Pochodne instrumenty finansowe -aktywa Instrumenty zabezpieczające – aktywa Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej Nieruchomości inwestycyjne Pochodne instrumenty finansowe -pasywa Instrumenty zabezpieczające -pasywa
Stan na początek okresu 122 860 58 093 2 561 863 55 868 (197 058)
Łączne zyski/straty ujęte w: 177 954 32 899 (17 997) 709 (108 997) (1 626)
rachunku zysków i strat 177 954 32 899 (17 997) 709 (108 997) (1 626)
Nabycie 19 995
Sprzedaż (11 873)
Rozliczenie / Wygaśnięcie (339 165)
Transfery 3 000
Stan na koniec okresu 300 814 90 992 2 215 823 56 577 (306 055) (1 626)
Niezrealizowany wynik wykazany w rachunku zysków i strat dla aktywów/ zobowiązań posiadanych na koniec okresu
(48 782) 32 899 (17 997) 709 187 813 1 626

Grupa przeprowadza wyliczenia wartości godziwej dyskontując wszystkie kontraktowe przepływy transakcji przy użyciu charakterystycznych dla każdej grupy transakcji krzywych stóp procentowych. W przypadku produktów nieposiadających harmonogramu spłat przyjmuje się, że wartość godziwa jest równa wartości bilansowej transakcji lub, w przypadku produktów odnawialnych, stosuje się krzywe osadu wynikające z profilu płynnościowego tych produktów oraz oczekiwany behawioralny okres trwania tych ekspozycji.

Krzywa stóp procentowych wykorzystywana do obliczenia wartości godziwej zobowiązań (np. depozytów klientowskich, depozytów międzybankowych) i należności (np. kredytów klientowskich, lokat międzybankowych) Grupy składa się z:

  • krzywej stóp procentowych wolnej od ryzyka kredytowego,
  • kosztu pozyskania źrodeł finansowania ponad wolną od ryzyka krzywą stóp procentowych,
  • marży rynkowej będącej odzwierciedleniem ryzyka kredytowego w przypadku należności.

Przy konstruowaniu krzywej rentowności do wyznaczania wartości godziwej kredytów dokonuje się podziału kredytów na podportfele w zależności od typu i waluty produktu oraz rodzaju klienta. Dla każdego wyodrębnionego podportfela wyznacza się marżę uwzględniającą ryzyko kredytowe. Marża ta może zostać wyznaczona na dwa sposoby, albo na podstawie marż stosowanych do kredytów danego typu udzielonych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, albo z wykorzystaniem parametrów ryzyka kredytowego danego klienta wyznaczanych w procesie wyliczania utraty wartości instrumentów finansowych.

W przypadku stosowania pierwszego podejścia dla kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, ze względu na brak nowych transakcji, podstawą do wyznaczenia marży odzwierciedlającej ryzyko kredytowe jest marża całego portfela danego typu kredytów hipotecznych. W przypadku niewystarczającej ilości kredytów, uniemożliwiającej wiarygodne określenie wysokości marży, zastosowanie ma średnia marża rynkowa dla produktów danego typu.

W poniższej tabeli przedstawiono wartość księgową i godziwą tych aktywów i zobowiązań finansowych, które nie zostały wykazane w śródrocznym skróconym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Banku według ich wartości godziwej, a także poziom klasyfikacji wyceny. W przypadku wszystkich kategorii parametrem nieobserwowalnym jest bieżąca marża na ryzyko kredytowe oraz bieżąca marża płynności, których wartości nie są kwotowane na aktywnym rynku.

31.12.2020 Wartość
księgowa
Wartość
godziwa
Poziom
Aktywa finansowe
Kasa i środki w Banku Centralnym 3 421 877 3 421 877 3
Należności od banków 774 722 744 238 3
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 74 097 269 72 806 516 3
Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 23 361 022 25 276 195 1,3
Inne aktywa finansowe 496 078 496 078 3
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 84 675 84 675 3
Zobowiązania wobec banków 6 824 894 6 821 688 3
Zobowiązania wobec klientów 90 051 004 90 063 849 3
Zobowiązania podporządkowane 4 306 539 4 847 359 3
Zobowiązania z tytułu leasingu 968 749 968 749 3
Pozostałe zobowiązania finansowe 432 881 432 881 3
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 318 380 1 318 380 3

 

31.12.2019 Wartość
księgowa
Wartość
godziwa
Poziom
Aktywa finansowe
Kasa i środki w Banku Centralnym 4 658 171 4 658 171 3
Należności od banków 679 308 669 149 3
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 71 836 643 71 336 848 3
Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 17 916 645 18 771 310 1,3
Inne aktywa finansowe 584 001 584 001 3
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania wobec banków 4 485 264 4 483 168 3
Zobowiązania wobec klientów 86 134 984 86 175 042 3
Zobowiązania podporządkowane 1 882 064 2 119 516 3
Zobowiązania z tytułu leasingu 602 192 602 192 3
Pozostałe zobowiązania finansowe 876 883 876 883 3
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2 179 052 2 179 052 3

a) Należności i zobowiązania od banków

Należności i zobowiązania od banków obejmują lokaty międzybankowe oraz rozrachunki międzybankowe. Wartość godziwa lokat/depozytów o stałym i zmiennym oprocentowaniu opiera się na zdyskontowanych przepływach pieniężnych ustalanych na podstawie stóp procentowych na rynku pieniężnym dla pozycji o podobnym ryzyku kredytowym i okresie pozostałym do terminu wymagalności.

b) Kredyty i pożyczki udzielone klientom

Szacowana wartość godziwa kredytów i pożyczek stanowi zdyskontowaną kwotę przyszłych przepływów środków pieniężnych do otrzymania przy zastosowaniu bieżących stóp rynkowych skorygowanych o koszt finansowania oraz o rzeczywiste lub oszacowane marże na ryzyko kredytowe.

c) Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

Wartość godziwa papierów wartościowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie została ustalona poprzez odniesienie do publikowanych notowań cen z aktywnego rynku dla notowanych papierów wartościowych (pierwszy poziom wyceny).Natomiast dla nienotowanych papierów wartościowych wartość godziwa została ustalona przy zastosowaniu technik wyceny nieopartych na dostępnych danych rynkowych (trzeci poziom wyceny).

d) Zobowiązania z tytułu pożyczki podporządkowanej

Zobowiązania obejmują pożyczki podporządkowane. Wartość godziwa pożyczki o zmiennym oprocentowaniu opiera się na zdyskontowanych przepływach pieniężnych ustalanych na podstawie stóp procentowych na rynku pieniężnym dla pozycji o podobnym ryzyku kredytowym i okresie pozostałym do terminu wymagalności.

e) Zobowiązania wobec klientów

Wartość godziwa depozytów o stałym i zmiennym oprocentowaniu opiera się na zdyskontowanych przepływach pieniężnych ustalanych na podstawie stóp procentowych na rynku pieniężnym skorygowanych o rzeczywisty koszt pozyskania środków w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W przypadku depozytów na żądanie przyjmuje się, że wartość godziwa równa jest ich wartości bilansowej.

f) Zobowiązania z tytułu leasingu

Wartość godziwa zobowiązań z tytułu leasingu została przyjęta w ich wartości bilansowej.

g) Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Wartość godziwą zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oszacowano stosując model dyskontujący przyszłe przepływy pieniężne wynikające z inwestycji, bazujący na rynkowych krzywych stóp procentowych skorygowanych o ryzyko kredytowe emitenta.

Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych

31.12.2020 Wartość brutto
wykazywana w
aktywach/pasywach
finansowych
Wartość netto
wykazywana w
aktywach/pasywach
finansowych
Wartość możliwa
do kompensowania
w ramach
zawartych umów
Wartość
Cash-Collateral
Wartość
netto
Aktywa finansowe
Instrumenty pochodne handlowe i zabezpieczające 2 063 410 2 063 410 (1 244 829) (342 436) 476 146
Razem 2 063 410 2 063 410 (1 244 829) (342 436) 476 146
Pasywa finansowe
Instrumenty pochodne handlowe i zabezpieczające 1 581 175 1 581 175 (1 244 829) (260 442) 75 905
Razem 1 581 175 1 581 175 (1 244 829) (260 442) 75 905

 

31.12.2019 Wartość brutto
wykazywana w
aktywach/pasywach
finansowych
Wartość netto
wykazywana w aktywach/pasywach
finansowych
Wartość możliwa
do kompensowania
w ramach zawartych umów
Wartość
Cash-Collateral
Wartość
netto
Aktywa finansowe
Instrumenty pochodne handlowe i zabezpieczające 1 025 418 1 025 418 (554 412) (62 532) 408 474
Razem 1 025 418 1 025 418 (554 412) (62 532) 408 474
Pasywa finansowe
Instrumenty pochodne handlowe i zabezpieczające 840 270 840 270 (554 412) (225 998) 59 860
Razem 840 270 840 270 (554 412) (225 998) 59 860

Możliwość kompensowania niewymagalnych należności i zobowiązań, jak również rozliczenie w kwocie netto w przypadku przedterminowego rozliczenia kontraktu, wynika z postanowień umów ramowych/ ISDA zawartych z kontrahentami.

Wyniki wyszukiwania