Raport Zintegrowany 2020

42. Ustanowione zabezpieczenia

Grupa posiadała następujące aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań własnych oraz zobowiązań strony trzeciej.

Zabezpieczenia ustanowione na aktywach Grupy

Poniższa tabela prezentuje wartość bilansową aktywów finansowych, które zostały ustanowione jako zabezpieczenia z tytułu zaciągniętych zobowiązań lub zobowiązań warunkowych.

Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Grupy 31.12.2020 31.12.2019
Fundusz ochrony środków gwarantowanych BFG
wartość nominalna zabezpieczenia 370 000 440 000
rodzaj zabezpieczenia obligacje skarbowe
termin wykupu zabezpieczenia 2028-04-25 2028-04-25
wartość bilansowa zabezpieczenia 364 531 433 649
Zabezpieczenie wykonywanych przez BM BNP Paribas S.A. operacji papierami wartościowymi zdeponowane w KDPW w ramach funduszu gwarancyjnego giełdy
środki pieniężne 3 265 3 265
Zabezpieczenie rozliczeń transakcji pochodnych
wartość nominalna zabezpieczenia 344 005 62 795
rodzaj zabezpieczenia lokaty „call” (należności od banków)
Zabezpieczenie rozliczeń SPV z tytułu sekurytyzacji
wartość nominalna zabezpieczenia 1 318 022 2 178 530
rodzaj zabezpieczenia należności stanowiące przedmiot transakcji sekurytyzacji

Zabezpieczenia ustanowione na aktywach klienta

Grupa nie ustanowiła zabezpieczenia na aktywach klientów, które może sprzedać lub zastawić.

Wyniki wyszukiwania