Raport Zintegrowany 2021

42. Ustanowione zabezpieczenia

Grupa posiadała następujące aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań własnych oraz zobowiązań strony trzeciej.

Zabezpieczenia ustanowione na aktywach Grupy

Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Grupy 31.12.2021 31.12.2020
Fundusz ochrony środków gwarantowanych BFG
wartość nominalna zabezpieczenia 340 000 370 000
rodzaj zabezpieczenia obligacje skarbowe
termin wykupu zabezpieczenia 25.07.2026 25.07.2026
wartość bilansowa zabezpieczenia 336 429 364 531
Zabezpieczenie wykonywanych przez BM BNP Paribas S.A. operacji papierami wartościowymi zdeponowane w KDPW w ramach funduszu gwarancyjnego giełdy
środki pieniężne 3 265
Zabezpieczenie rozliczeń transakcji pochodnych
wartość nominalna zabezpieczenia 1 558 124 344 005
rodzaj zabezpieczenia lokaty „call” (należności od banków)
Zabezpieczenie rozliczeń SPV z tytułu sekurytyzacji
wartość nominalna zabezpieczenia 761 924 1 318 022
rodzaj zabezpieczenia należności stanowiące przedmiot transakcji sekurytyzacji
Zabezpieczenia z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo transactions)
wartość bilansowa zabezpieczenia 92 809
wartość godziwa zabezpieczenia 90 629

Zabezpieczenia ustanowione na aktywach klienta

Grupa nie ustanowiła zabezpieczenia na aktywach klientów, które może sprzedać lub zastawić.

Wyniki wyszukiwania