Raport Zintegrowany 2020

4. Wynik z tytułu odsetek

Przychody z tytułu odsetek 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Należności od banków 6 438 23 326
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: 2 667 402 3 284 550
niebankowym podmiotom finansowym 12 715 19 692
klientom indywidualnym 1 279 498 1 493 807
podmiotom gospodarczym 1 246 206 1 624 670
w tym rolnikom indywidualnym 354 127 440 094
instytucjom sektora budżetowego 4 915 6 958
należności leasingowe 124 068 139 423
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 20 161 63 924
Instrumenty dłużne wyceniane według zamortyzowanego kosztu 535 678 445 823
Instrumenty dłużne wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 4 311 931
Instrumenty dłużne wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 192 129 215 945
Instrumenty pochodne w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 176 659 153 560
Zakupione papiery wartościowe z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 18 24
Przychody z tytułu odsetek, razem 3 602 796 4 188 083

 

Koszty odsetek 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Zobowiązania wobec banków (89 835) (103 034)
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (49 291) (78 011)
Zobowiązania wobec klientów, w tym: (291 132) (685 232)
niebankowym podmiotom finansowym (17 626) (45 118)
klientom indywidualnym (179 273) (419 923)
podmiotom gospodarczym (89 575) (204 778)
w tym rolnikom indywidualnym (1 429) (4 298)
instytucjom sektora budżetowego (4 658) (15 413)
Zobowiązania z tytułu leasingu (6 694) (8 704)
Instrumenty pochodne w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (99 538) (118 763)
Sprzedane papiery wartościowe z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (6 236) (25 580)
Koszty z tytułu odsetek, razem (542 726) (1 019 324)
Wynik z tytułu odsetek 3 060 070 3 168 759

 

Wartość kosztów odsetkowych obliczona z zastosowaniem efektywnej stopy, w odniesieniu do zobowiązań finansowych, które są wyceniane według zamortyzowanego kosztu wyniosła 443 188 tys. zł (900 561 tys. zł za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r.).

W 2020 r. łączna wartość przychodów odsetkowych obliczana z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej, w odniesieniu do aktywów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody wyniosła 192 129 tys. zł. (215 945 tys. zł za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku).

Przychody odsetkowe zawierają odsetki od aktywów finansowych ocenianych indywidualnie i grupowo, dla których zidentyfikowano utratę wartości. Kwota powyższych odsetek, która została ujęta w kwocie przychodów odsetkowych za rok 2020 wyniosła 65 978 tys. zł natomiast za rok 2019 wyniosła 94 913 tys. zł.

Wyniki wyszukiwania