Raport Zintegrowany 2020

38. Odroczony podatek dochodowy

W roku obrotowym nastąpiły następujące zmiany w odroczonym podatku dochodowym:

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Podstawa do podatku odroczonego na dzień
31 grudnia 2020
Podstawa do podatku odroczonego na dzień
31 grudnia 2019
Obciążenie wynikające ze zmiany stanu aktywa
za 2020
Odsetki do zapłacenia naliczone od zobowiązań, w tym odsetki i dyskonto z tytułu certyfikatów depozytowych 347 885 386 586 (7 353)
Wycena instrumentów pochodnych i papierów wartościowych według wartości godziwej * 1 069 542 514 985 105 366
Niezrealizowane zobowiązania z tytułu pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających 482 691 201 332 53 458
Kwoty odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (niebędących kosztami uzyskania przychodu), wobec których przewidziane jest uprawdopodobnienie/udokumentowanie 3 397 655 3 765 364 (69 865)
Przychody pobierane z góry oraz rozliczane według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej 347 625 587 767 (45 627)
Rezerwa na odprawy emerytalne oraz rezerwa na restrukturyzację zatrudnienia 93 482 121 399 (5 304)
Pozostałe rezerwy na koszty osobowe 254 917 272 559 (3 352)
Rezerwy na koszty rzeczowe 337 319 530 701 (36 742)
Odpis z tytułu utraty wartości – środki trwałe, wartości niematerialne 14 669 13 529 217
Odpis z tytułu utraty wartości akcji i udziałów w jednostkach zależnych, stowarzyszonych * 61 375 47 671 2 604
Podatek PCC z tytułu nabycia udziałów w jednostkach zależnych 77 (15)
Zapłacone noty odszkodowawcze 3 051 8 812 (1 095)
Odpisy z tytułu utraty wartości należności leasingowych 105 391 90 477 2 834
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów przeznaczonych do sprzedaży dotyczące działalności leasingowej 70 620 58 110 2 377
Nadwyżka wartości podatkowej środków trwałych w leasingu nad wartością księgową należności 619 332 776 281 (29 820)
Opłaty wstępne do umów leasingowych 37 121 28 137 1 706
Przychody rozliczane w czasie dotyczące działalności leasingowej 21 712 19 750 372
Zobowiązanie leasingowe 958 280 608 343 66 488
Odpisy z tytułu utraty wartości – pozostałe aktywa 8 451 5 509 559
Wycena wartości papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody 41 612 8 971 6 202
Pozostałe ujemne różnice przejściowe 130 177 72 640 10 414
Razem: 8 402 907 8 119 000 53 424

 

Podstawa aktywa rozpoznana w rachunku zysków i strat (w danym roku oraz w latach ubiegłych) oraz obciążenie wynikające ze zmiany stanu aktywa* 8 361 294 8 110 014 47 225
Podstawa aktywów rozpoznanych z kapitałem z aktualizacji wyceny oraz obciążenie wynikające ze zmiany stanu aktywa 41 613 8 986 6 199
* Kwota BO w wysokości 15 603 tys. w pozycji: Odpis z tytułu utraty wartości akcji i udziałów w jednostkach zależnych, stowarzyszonych została przeniesiona do pozycji Wycena instrumentów pochodnych i papierów wartościowych według wartości godziwej.

Nierozpoznane aktywa z tytułu podatku odroczonego związane są z odpisami z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek, których nieściągalność nie zostanie uprawdopodobniona w przyszłości. Kwota nieuznanych różnic przejściowych z tego tytułu wynosiła na 31.12.2020 r. 33 219 tys. z tys. zł, a na 31.12.2019 r. wynosiła 40 586 tys. zł

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Podstawa do podatku odroczonego na dzień
31 grudnia 2020
Podstawa do podatku odroczonego na dzień
31 grudnia 2019
Obciążenie wynikające ze zmiany stanu rezerwy
za 2020
Przychody do otrzymania z tytułu odsetek od należności (1 098 424) (1 214 838) (22 119)
Wycena instrumentów pochodnych i papierów wartościowych według wartości godziwej ** (1 713 544) (716 101) 189 514
Wycena wartości papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody (353 222) (157 173) 37 249
Różnica amortyzacji bilansowej i podatkowej dotycząca własnych środków trwałych Banku (301 636) (231 583) 13 310
Przychody do otrzymania – pozostałe (33) (652) (118)
Wartość netto prawo do użytkowania (RoU) (930 406) (596 251) 63 489
Koszty prac rozwojowych (4 178) (5 604) (271)
Niezrealizowane zobowiązania z tytułu pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających ** (1 748) (332)
Koszty rozliczane w czasie dotyczące działalności leasingowej (48 836) (45 670) 601
Pozostałe dodatnie różnice przejściowe (26 907) (56 829) (5 684)
Razem: (4 477 186) (3 026 449) 275 640

 

Podstawa rezerwy rozpoznana w rachunku zysków i strat (w danym roku oraz w latach ubiegłych) oraz obciążenie wynikające ze zmiany stanu rezerwy (4 119 663) (2 862 849) 238 796
Podstawa rezerwy odnoszonej na kapitał z aktualizacji wyceny oraz obciążenie wynikające ze zmiany stanu rezerwy (357 523) (163 600) 36 844
** Kwota BO w wysokości 3 587 tys. w pozycji: Niezrealizowane zobowiązania z tytułu pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających została przeniesiona do pozycji Wycena instrumentów pochodnych i papierów wartościowych według wartości godziwej.
*** Nastąpiło przesunięcie kwoty rezerwy emerytalnej z pozycji Wycena wartości papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody do pozycji Pozostałe dodatnie różnice przejściowe.

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 596 551 1 543 129
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (850 945) (574 708)
Netto aktywo z tytułu odroczonego podatku 745 606 968 420

Wyniki wyszukiwania