Raport Zintegrowany 2021

38. Odroczony podatek dochodowy

W roku obrotowym nastąpiły następujące zmiany w odroczonym podatku dochodowym:

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Podstawa do podatku odroczonego na dzień 31 grudnia 2021 Podstawa do podatku odroczonego na dzień 31 grudnia 2020 Obciążenie wynikające ze zmiany stanu aktywa za 2021
Odsetki do zapłacenia naliczone od zobowiązań, w tym odsetki i dyskonto z tytułu certyfikatów depozytowych 379 956 347 885 6 093
Wycena instrumentów pochodnych i papierów wartościowych według wartości godziwej 2 102 834 1 069 542 196 325
Niezrealizowane zobowiązania z tytułu pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających 39 302 482 691 (84 244)
Kwoty odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (niebędących kosztami uzyskania przychodu), wobec których przewidziane jest uprawdopodobnienie/udokumentowanie 2 899 861 3 397 655 (94 581)
Przychody pobierane z góry oraz rozliczane według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej 220 849 347 625 (24 087)
Rezerwa na odprawy emerytalne oraz rezerwa na restrukturyzację zatrudnienia 72 947 93 482 (3 902)
Pozostałe rezerwy na koszty osobowe 294 292 254 917 7 481
Rezerwy na koszty rzeczowe 343 957 337 319 1 261
Odpis z tytułu utraty wartości – środki trwałe, wartości niematerialne 13 564 14 669 (210)
Odpis z tytułu utraty wartości akcji i udziałów w jednostkach zależnych, stowarzyszonych 64 983 61 375 686
Zapłacone noty odszkodowawcze 8 885 3 051 1 108
Odpisy z tytułu utraty wartości należności leasingowych 126 176 105 391 3 949
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów przeznaczonych do sprzedaży dotyczące działalności leasingowej 65 674 70 620 (940)
Nadwyżka wartości podatkowej środków trwałych w leasingu nad wartością księgową należności 655 127 619 332 6 801
Opłaty wstępne do umów leasingowych 91 165 37 121 10 268
Przychody rozliczane w czasie dotyczące działalności leasingowej 28 817 21 712 1 350
Zobowiązanie leasingowe 869 192 958 280 (16 927)
Odpisy z tytułu utraty wartości – pozostałe aktywa 39 061 8 451 5 816
Wycena wartości papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody 753 102 41 612 135 183
Pozostałe ujemne różnice przejściowe 83 807 130 177 (8 810)
Razem: 9 153 551 8 402 907 142 622

Podstawa aktywa rozpoznana w rachunku zysków i strat (w danym roku oraz w latach ubiegłych) oraz obciążenie wynikające ze zmiany stanu aktywa 8 400 448 8 361 294 7 439
Podstawa aktywów rozpoznanych z kapitałem z aktualizacji wyceny oraz obciążenie wynikające ze zmiany stanu aktywa 753 103 41 613 135 183

 

Nierozpoznane aktywa z tytułu podatku odroczonego związane są z odpisami z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek, których nieściągalność nie zostanie uprawdopodobniona w przyszłości. Kwota nieuznanych różnic przejściowych z tego tytułu wynosiła na 31 grudnia 2021 r. 26 767 tys. zł, a na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 33 219 tys. zł

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Podstawa do podatku
odroczonego na dzień
31 grudnia 2021
Podstawa do podatku
odroczonego na dzień
31 grudnia 2020
Obciążenie wynikające
ze zmiany stanu
rezerwy za 2021
Przychody do otrzymania z tytułu odsetek od należności (1 080 507) (1 098 424) 3 404
Wycena instrumentów pochodnych i papierów wartościowych według wartości godziwej (1 046 616) (1 713 544) 126 716
Wycena wartości papierów wartościowych wycenianych przez inne całkowite dochody (17 661) (353 222) 63 757
Różnica amortyzacji bilansowej i podatkowej dotycząca własnych środków trwałych Banku (358 111) (301 636) (10 730)
Przychody do otrzymania – pozostałe (33) 6
Wartość netto prawo do użytkowania (RoU) (781 441) (930 406) 28 303
Koszty prac rozwojowych (34 525) (4 178) (5 766)
Umowy subleasingowe (34 026) (6 465)
Niezrealizowane zobowiązania z tytułu pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających (1 123 168) (213 402)
Koszty rozliczane w czasie dotyczące działalności leasingowej (56 144) (48 836) (1 389)
Pozostałe dodatnie różnice przejściowe (7 669) (28 385) 3 936
Razem: (4 539 868) (4 478 664) (11 629)

Podstawa rezerwy rozpoznana w rachunku zysków i strat (w danym roku oraz w latach ubiegłych) oraz obciążenie wynikające ze zmiany stanu rezerwy (4 522 045) (4 121 141) (76 171)
Podstawa rezerwy odnoszonej na kapitał z aktualizacji wyceny oraz obciążenie wynikające ze zmiany stanu rezerwy (17 823) (357 523) 64 542

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 739 175 1 596 551
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (862 576) (850 945)
Netto aktywo z tytułu odroczonego podatku 876 599 745 606

Wyniki wyszukiwania