Raport Zintegrowany 2020

37. Rezerwy

31.12.2020 31.12.2019
Rezerwa na restrukturyzację 82 918 113 076
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne zobowiązania 18 188 16 209
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 214 443 233 179
Rezerwa na sprawy sporne 335 629 166 073
Pozostałe rezerwy 8 232 2 524
Rezerwy, razem 659 410 531 061

 

Rezerwy na restrukturyzację 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy
do 31.12.2019
Wartość bilansowa na początek okresu 113 076 171 889
Utworzenie rezerwy 48 590 6 929
Wykorzystanie rezerw (59 882) (54 267)
Rozwiązanie rezerw (18 839) (687)
Inne zmiany (27) (10 788)
Wartość bilansowa na koniec okresu 82 918 113 076

 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne zobowiązania 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Wartość bilansowa na początek okresu 16 209 14 703
Utworzenie rezerw 4 514 3 286
Wykorzystanie rezerw (1 025)
Rozwiązanie rezerw (1 510) (1 780)
Wartość bilansowa na koniec okresu 18 188 16 209

 

Rezerwy na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Wartość bilansowa na początek okresu 233 179 149 530
Utworzenie rezerwy 96 415 491 420
Rozwiązanie rezerwy (82 951) (392 438)
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (35 887) (15 105)
Inne zmiany 3 687 (228)
Wartość bilansowa na koniec okresu 214 443 233 179

 

Rezerwy na sprawy sporne 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Wartość bilansowa na początek okresu 166 073 62 156
Utworzenie rezerwy 218 936 136 719
Wykorzystanie rezerw (38 092) (19 758)
Rozwiązanie rezerwy (11 288) (19 850)
Inne zmiany 6 806
Wartość bilansowa na koniec okresu 335 629 166 073

 

Pozostałe rezerwy 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Wartość bilansowa na początek okresu 2 524 39 134
Utworzenie rezerwy 4 644 8 318
Wykorzystanie rezerw (25)
Rozwiązanie rezerw (738) (35 136)
Inne zmiany 1 827 (9 792)
Wartość bilansowa na koniec okresu 8 232 2 524

Wyniki wyszukiwania