Raport Zintegrowany 2021

37. Rezerwy

31.12.2021 31.12.2020
Rezerwa na restrukturyzację 56 280 82 918
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne zobowiązania 15 858 18 188
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 155 638 214 443
Rezerwa na sprawy sporne i podobne zobowiązania 1 463 347 335 629
Pozostałe rezerwy 8 229 8 232
Rezerwy, razem 1 699 352 659 410

Rezerwy na restrukturyzację 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Wartość bilansowa na początek okresu 82 918 113 076
Utworzenie rezerwy 4 917 48 590
Wykorzystanie rezerw (31 177) (59 882)
Rozwiązanie rezerw (378) (18 839)
Inne zmiany (27)
Wartość bilansowa na koniec okresu 56 280 82 918

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne zobowiązania 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Wartość bilansowa na początek okresu 18 188 16 209
Utworzenie rezerw 2 492 4 514
Wykorzystanie rezerw (884) (1 025)
Rozwiązanie rezerw (3 938) (1 510)
Wartość bilansowa na koniec okresu 15 858 18 188

Rezerwy na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Wartość bilansowa na początek okresu 214 443 233 179
Utworzenie rezerwy 116 428 96 415
Rozwiązanie rezerwy (55 414) (82 951)
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) (123 080)
Zmiany wynikające z aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) 2 853 (35 887)
Inne zmiany 408 3 687
Wartość bilansowa na koniec okresu 155 638 214 443

Rezerwy na sprawy sporne i podobne zobowiązania 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Wartość bilansowa na początek okresu 335 629 166 073
Utworzenie rezerwy 1 125 766 218 936
Wykorzystanie rezerw (32 231) (38 092)
Rozwiązanie rezerwy (16 433) (11 288)
Inne zmiany, w tym różnice kursowe 50 616
Wartość bilansowa na koniec okresu 1 463 347 335 629

Pozostałe rezerwy 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Wartość bilansowa na początek okresu 8 232 2 524
Utworzenie rezerwy 16 4 644
Wykorzystanie rezerw (17) (25)
Rozwiązanie rezerw (2) (738)
Inne zmiany 1 827
Wartość bilansowa na koniec okresu 8 229 8 232

Wyniki wyszukiwania