Raport Zintegrowany 2020

35. Zobowiązania podporządkowane

31.12.2020 31.12.2019
Zobowiązania podporządkowane 4 306 539 1 882 064

 

Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Stan na początek okresu 1 882 064 1 875 769
Zaciągnięcie pożyczek 2 300 000
Zmiana na odsetkach 1 795 (1 110)
Różnice kursowe 122 680 7 405
Stan na koniec okresu 4 306 539 1 882 064

Wyniki wyszukiwania