Raport Zintegrowany 2021

35. Zobowiązania podporządkowane

31.12.2021 31.12.2020
 Zobowiązania podporządkowane 4 334 572 4 306 539

Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Stan na początek okresu 4 306 539 1 882 064
Zaciągnięcie pożyczek 2 300 000
Zmiana z tytułu odsetek, prowizji i opłat rozliczanych według ESP 6 716 1 795
Różnice kursowe 21 317 122 680
Stan na koniec okresu 4 334 572 4 306 539

Wyniki wyszukiwania