Raport Zintegrowany 2020

34. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

31.12.2020 31.12.2019
Dłużne papiery wartościowe 1 318 380 2 179 052

 

Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Stan na początek okresu 2 179 052 2 179 424
Wykup dłużnych papierów wartościowych (860 509)
Zmiana z tytułu dyskonta, odsetek, prowizji i opłat od dłużnych papierów wartościowych rozliczanych według ESP, różnic kursowych (163) (372)
Stan wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych na koniec okresu 1 318 380 2 179 052

Wyniki wyszukiwania