Raport Zintegrowany 2021

34. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

31.12.2021 31.12.2020
Dłużne papiery wartościowe 722 628 1 318 380

Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Stan na początek okresu 1 318 380 2 179 052
Wykup dłużnych papierów wartościowych (595 717) (860 509)
Zmiana z tytułu dyskonta, odsetek, prowizji i opłat od dłużnych papierów wartościowych rozliczanych według ESP, różnic kursowych (35) (163)
Stan wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych na koniec okresu 722 628 1 318 380

Wyniki wyszukiwania