Raport Zintegrowany 2020

32. Zobowiązania wobec banków

Zobowiązania wobec innych banków 31.12.2020 31.12.2019
Rachunki bieżące 806 438 593 160
Depozyty międzybankowe 1 615 771
Kredyty i pożyczki otrzymane 4 081 845 3 682 321
Inne zobowiązania 320 840 209 783
Zobowiązania wobec banków, razem 6 824 894 4 485 264

 

Nie doszło do złamania postanowień umownych i kowenantów związanych z sytuacją finansową Grupy i obowiązkami informacyjnymi w 2020 i 2019 roku.

Kwota zobowiązań długoterminowych wobec banków według stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 2 950 936 tys. zł. (31.12.2019 r. wynosiła 2 762 825 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania