Raport Zintegrowany 2021

32. Zobowiązania wobec banków

Zobowiązania wobec innych banków 31.12.2021 31.12.2020
Rachunki bieżące 518 981 806 438
Depozyty międzybankowe 1 967 290 1 615 771
Kredyty i pożyczki otrzymane 5 351 400 4 081 845
Inne zobowiązania 174 573 320 840
Zobowiązania wobec banków, razem 8 012 244 6 824 894

 

W pozycji „Inne zobowiązania” na 31.12.2021 r. zaprezentowane zostały także zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu w kwocie 92 809 tys. zł.

Nie doszło do złamania postanowień umownych i kowenantów związanych z sytuacją finansową Grupy i obowiązkami informacyjnymi w 2021 i 2020 roku.

Kwota zobowiązań długoterminowych wobec banków według stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 3 559 283 tys. zł (31.12.2020 r. wynosiła 2 950 936 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania