Raport Zintegrowany 2020

31. Zobowiązania wobec banku centralnego

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 31.12.2020 31.12.2019
Przekroczenie salda na rachunku bieżącym w Banku Centralnym 84 675

Wyniki wyszukiwania