Raport Zintegrowany 2021

31. Zobowiązania wobec Banku Centralnego

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 31.12.2021 31.12.2020
Przekroczenie salda na rachunku bieżącym w Banku Centralnym 84 675

Wyniki wyszukiwania