Raport Zintegrowany 2020

30. Inne aktywa

Inne aktywa: 31.12.2020 31.12.2019
Należności z tytułu umów z klientami:
dłużnicy różni 192 405 332 647
przychody do otrzymania 97 405 116 651
rozliczenia z tytułu kart płatniczych 31 254 30 566
rozrachunki z tytułu ubezpieczeń 5 562 6 387
Pozostałe:
rozrachunki międzybankowe i międzysystemowe 293 842 288 740
koszty do rozliczenia w czasie 32 842 41 617
rozrachunki z tytułu podatków i świadczeń publiczno-prawnych 50 653 74 232
pozostałe rozrachunki związane z działalnością leasingową 9 506 34 738
pozostałe 109 861 68 344
Inne aktywa brutto, razem 823 330 993 922
Odpisy aktualizujące wartość na należności od dłużników różnych (36 491) (109 077)
Inne aktywa netto, razem 786 839 884 845

 

Wyniki wyszukiwania