Raport Zintegrowany 2021

30. Inne aktywa

Inne aktywa: 31.12.2021 31.12.2020
Należności z tytułu umów z klientami:
dłużnicy różni 247 178 192 405
przychody do otrzymania 106 560 97 405
rozliczenia z tytułu kart płatniczych 16 194 31 254
rozrachunki z tytułu ubezpieczeń 6 623 5 562
Pozostałe:
rozrachunki międzybankowe i międzysystemowe 121 977 293 842
koszty do rozliczenia w czasie 48 056 32 842
rozrachunki z tytułu podatków i świadczeń publiczno-prawnych 48 181 50 653
pozostałe rozrachunki związane z działalnością leasingową 36 040 9 506
pozostałe 84 690 109 861
Inne aktywa brutto, razem 715 499 823 330
Odpisy aktualizujące wartość należności od dłużników różnych (58 904) (36 491)
Inne aktywa netto, razem 656 595 786 839

Wyniki wyszukiwania