Raport Zintegrowany 2021

3. Wartości szacunkowe

Grupa dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia, które mają wpływ na wartości aktywów i zobowiązań wykazywane w następnym okresie. Szacunki i założenia, które podlegają ciągłej ocenie, oparte są o doświadczenia historyczne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się uzasadnione.

3a. Utrata wartości aktywów finansowych

3b. Klasyfikacja instrumentów finansowych

3c. Wartość godziwa instrumentów pochodnych

3d. Wartość godziwa papierów wartościowych

3e. Utrata wartości aktywów trwałych

3f. Rezerwa na odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne

3g. Rezerwa restrukturyzacyjna

3h. Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

3i. Rezerwa na zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu

3j. Rezerwa na potencjalne roszczenia wynikające z postępowań dotyczących kredytów w CHF

Wyniki wyszukiwania