Raport Zintegrowany 2020

29. Leasing

Grupa jako leasingobiorca

Grupa jest stroną umów leasingu w zakresie bazowych składników aktywów takich, jak:

  • nieruchomości,
  • pojazdy samochodowe,
  • grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów,
  • wpłatomaty,
  • elementy wyposażenia,
  • sprzęt IT.

Okres leasingu pojazdów samochodowych wynosi od 1 do 5 lat. Umowy zawierają opcje przedłużenia. Grupa zawiera również umowy leasingu zwrotnego w odniesieniu do pojazdów samochodowych.

Grupa jest również stroną umów leasingu nieruchomości. Umowy te są zawierane na czas określony od 1 do 30 lat oraz na czas nieokreślony. W przypadku umów na czas nieokreślony Grupa ustala okres leasingu w oparciu o okres wypowiedzenia umowy. Umowy przewidują zmienne opłaty leasingowe zależne od indeksu (np. GUS, HICP).

Grupa posiada także umowy leasingu gruntu na czas nieoznaczony, oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymane na okres od 40 do 100 lat. Opłaty leasingowe są waloryzowane zgodnie z ustawą o gospodarce gruntami.

31.12.2020 31.12.2019
Koszty leasingu ujęte w rachunku zysków i strat (137 899) (143 417)
– koszty odsetek od zobowiązań z tytułu leasingu (6 694) (8 704)
– koszty amortyzacji aktywów z tytułu prawa do użytkowania (126 688) (124 853)
– koszty związane z leasingiem krótkoterminowym (ujęte w kosztach administracyjnych) (5 577) (9 860)

 

Niezdyskontowane opłaty leasingowe według terminów zapadalności 31.12.2020 31.12.2019
Do jednego roku 126 132 118 827
Powyżej 1 roku do 5 lat 493 225 350 628
Powyżej 5 lat 397 542 198 954
Razem 1 016 899 668 409
31.12.2020 31.12.2019
Wartość księgowa zobowiązań z tytułu zdyskontowanych opłat leasingowych 968 749 602 192

 

Grupa jako leasingodawca

Umowy leasingowe, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów na leasingobiorcę, klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej ujmowana jest wartość należności w kwocie równej inwestycji leasingowej netto. Ujmowanie przychodów z tytułu umów leasingu finansowego przebiega w sposób odzwierciedlający stałą okresową stopę zwrotu na inwestycji leasingowej netto dokonanej przez Grupę w ramach leasingu finansowego.

Grupa nie oferuje produktów leasingu operacyjnego tj. takiego w jakim nie następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów na leasingobiorcę.

Należności z tytułu leasingu finansowego 31.12.2020 31.12.2019
Należności (brutto) z tytułu leasingu finansowego 4 266 524 4 212 586
Niezrealizowane przychody finansowe (154 064) (217 142)
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 4 112 460 3 995 444
Odpisy z tytułu utraty wartości (146 424) (126 057)
Należności z tytułu leasingu finansowego, razem 3 966 036 3 869 387
Należności brutto z tytułu leasingu finansowego według terminów zapadalności 31.12.2020 31.12.2019
Do 1 roku 1 527 068 1 749 770
Powyżej 1 roku do 5 lat 2 543 841 2 270 297
Powyżej 5 lat 195 615 192 519
Należności brutto z tytułu leasingu finansowego, razem 4 266 524 4 212 586

Wyniki wyszukiwania