Raport Zintegrowany 2021

29. Leasing

Grupa jako leasingobiorca

Grupa jest stroną umów leasingu w zakresie bazowych składników aktywów takich, jak:

  • nieruchomości,
  • pojazdy samochodowe,
  • grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów,
  • wpłatomaty,
  • elementy wyposażenia,
  • sprzęt IT.

Okres leasingu pojazdów samochodowych wynosi od 1 do 5 lat. Umowy zawierają opcje przedłużenia. Grupa zawiera również umowy leasingu zwrotnego w odniesieniu do pojazdów samochodowych.

Grupa jest również stroną umów leasingu nieruchomości. Umowy te są zawierane na czas określony od 1 do 30 lat oraz na czas nieokreślony. W przypadku umów na czas nieokreślony Grupa ustala okres leasingu w oparciu o okres wypowiedzenia umowy. Umowy przewidują zmienne opłaty leasingowe zależne od indeksu (np. GUS, HICP).

Grupa posiada także umowy leasingu gruntu na czas nieoznaczony, oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymane na okres od 40 do 100 lat. Opłaty leasingowe są waloryzowane zgodnie z ustawą o gospodarce gruntami.

31.12.2021 31.12.2020
Koszty leasingu ujęte w rachunku zysków i strat (134 006) (138 959)
koszty odsetek od zobowiązań z tytułu leasingu (4 551) (6 694)
koszty amortyzacji aktywów z tytułu prawa do użytkowania (126 980) (126 688)
koszty związane z leasingiem krótkoterminowym (ujęte w kosztach administracyjnych) (2 475) (5 577)

Niezdyskontowane opłaty leasingowe według terminów zapadalności 31.12.2021 31.12.2020
Do jednego roku 127 496 126 132
Powyżej 1 roku do 5 lat 461 962 493 225
Powyżej 5 lat 312 375 397 542
Razem 901 833 1 016 899

31.12.2021 31.12.2020
Wartość księgowa zobowiązań z tytułu zdyskontowanych opłat leasingowych 860 004 968 749

Grupa jako leasingodawca

Umowy leasingowe, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów na leasingobiorcę, klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej ujmowana jest wartość należności w kwocie równej inwestycji leasingowej netto. Ujmowanie przychodów z tytułu umów leasingu finansowego przebiega w sposób odzwierciedlający stałą okresową stopę zwrotu na inwestycji leasingowej netto dokonanej przez Grupę w ramach leasingu finansowego.

Grupa nie oferuje produktów leasingu operacyjnego tj. takiego w jakim nie następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów na leasingobiorcę.

Należności z tytułu leasingu finansowego 31.12.2021 31.12.2020
Należności (brutto) z tytułu leasingu finansowego 5 044 682 4 266 524
Niezrealizowane przychody finansowe (98 518) (154 064)
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 4 946 163 4 112 460
Odpisy z tytułu utraty wartości (162 122) (146 424)
Należności z tytułu leasingu finansowego, razem 4 784 041 3 966 036

Należności brutto z tytułu leasingu finansowego według terminów zapadalności 31.12.2021 31.12.2020
Do 1 roku 1 899 558 1 527 068
Powyżej 1 roku do 5 lat 2 946 967 2 543 841
Powyżej 5 lat 198 157 195 615
Należności brutto z tytułu leasingu finansowego, razem 5 044 682 4 266 524

Wyniki wyszukiwania