Raport Zintegrowany 2020

28. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 31.12.2020 31.12.2019
Środki trwałe, w tym: 507 441 542 519
grunty i budynki 129 709 202 586
sprzęt informatyczny 162 182 145 474
wyposażenie biurowe 51 526 41 593
pozostałe, w tym inwestycje w obcych środkach trwałych 164 024 152 866
Środki trwałe w budowie 47 450 94 174
Prawo do użytkowania, w tym: 924 649 590 053
grunty i budynki 907 828 572 275
pojazdy samochodowe 16 728 13 487
sprzęt informatyczny 4 104
pozostałe, w tym inwestycje w obcych środkach trwałych 93 187
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 1 479 540 1 226 746

 

Zwiększenie aktywa z tytułu prawa do użytkowania w 2020 roku wynika w znaczącym stopniu z zawarcia umowy najmu nowej Centrali Banku.

Poniżej przedstawiono zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych w roku 2020 i 2019:

Środki trwałe i środki trwałe w budowie
12 miesięcy do 31.12.2020 Grunty i budynki Rzeczowe środki
trwałe
Środki trwałe
w budowie
Ogółem
Wartość księgowa brutto
Saldo na dzień 1 stycznia 412 810 1 259 850 94 250 1 766 910
Zwiększenia: 9 827 167 068 108 128 285 023
przeniesienie ze środków trwałych w budowie 9 750 135 991 145 741
zakupy 20 920 94 262 115 182
inne 77 10 157 13 866 24 100
Zmniejszenia: (155 744) (208 714) (154 887) (519 345)
przeniesienie ze środków trwałych w budowie (145 741) (145 741)
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór, kradzież (155 630) (192 511) (348 141)
inne (114) (16 203) (9 146) (25 463)
Saldo na dzień 31 grudnia 266 893 1 218 204 47 491 1 532 588
Umorzenie (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 199 753 918 992 1 118 745
Zmiany stanu: (75 735) (79 885) (155 620)
amortyzacja za rok obrotowy 7 193 101 245 108 438
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (82 928) (181 130) (264 058)
Saldo na dzień 31 grudnia 124 018 839 107 963 125
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 10 471 925 76 11 472
Zmiany stanu: 2 695 440 (35) 3 100
aktualizacja odpisu 2 695 440 (35) 3 100
Saldo na dzień 31 grudnia 13 166 1 365 41 14 572
Wartość księgowa netto
Saldo na dzień 1 stycznia 202 586 339 933 94 174 636 693
Saldo na dzień 31 grudnia 129 709 377 732 47 450 554 891

 

Środki trwałe i środki trwałe w budowie
12 miesięcy do 31.12.2019 Grunty i budynki Rzeczowe środki
trwałe
Środki trwałe
w budowie
Ogółem
Wartość księgowa brutto
Saldo na dzień 1 stycznia 410 931 1 335 821 36 707 1 783 459
Zwiększenia: 10 992 188 231 209 325 408 548
przeniesienie ze środków trwałych w budowie 10 751 139 499 150 250
zakupy 31 090 201 202 232 292
inne 241 17 642 8 123 26 006
Zmniejszenia: (9 113) (264 202) (151 782) (425 097)
przeniesienie ze środków trwałych w budowie (150 250) (150 250)
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór, kradzież (8 271) (251 116) (259 387)
inne (842) (13 086) (1 532) (15 460)
Saldo na dzień 31 grudnia 412 810 1 259 850 94 250 1 766 910
Umorzenie (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 194 087 1 052 285 1 246 372
Zmiany stanu: 5 666 (133 293) (127 627)
amortyzacja za rok obrotowy 9 672 91 540 101 212
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (4 006) (224 855) (228 861)
nabycie w wyniku połączenia jednostek 22 22
Saldo na dzień 31 grudnia 199 753 918 992 1 118 745
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 11 672 14 089 51 25 812
Zmiany stanu: (1 201) (13 164) 25 (14 340)
aktualizacja odpisu (1 201) (13 164) 25 (14 340)
Saldo na dzień 31 grudnia 10 471 925 76 11 472
Wartość księgowa netto
Saldo na dzień 1 stycznia 205 172 269 447 36 656 511 275
Saldo na dzień 31 grudnia 202 586 339 933 94 174 636 693

 

Grupa według stanu na 31.12.2020 r. posiadała istotne zobowiązania  umowne  zaciągnięte  w kwocie 1 165 tys. zł. w związku z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych (brak istotnych zobowiązań według stanu na 31.12.2019 r.).

Prawo do użytkowania
12 miesięcy do 31.12.2020 Grunty i budynki Pojazdy samochodowe Sprzęt informatyczny Pozostałe, w tym inwestycje w
obcych środkach trwałych
Ogółem
Wartość księgowa brutto
Saldo na dzień 1 stycznia 690 351 18 630 6 556 280 715 817
Zwiększenia: 503 318 11 569 514 887
Zmniejszenia: (77 548) (2 591) (6 556) (86 695)
Saldo na dzień 31 grudnia 1 116 121 27 608 280 1 144 009
Umorzenie (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 110 891 5 143 2 452 93 118 579
Zmiany stanu: 91 487 5 737 (2 452) 94 94 866
amortyzacja za rok obrotowy 118 001 7 886 707 94 126 688
pozostałe zmiany (26 514) (2 075) (3 159) (31 748)
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (74) (74)
Saldo na dzień 31 grudnia 202 378 10 880 187 213 445
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 7 185 7 185
Zmiany stanu: (1 271) (1 271)
utworzenie odpisu aktualizującego 2 731 2 731
rozwiązanie odpisu aktualizującego (4 002) (4 002)
Saldo na dzień 31 grudnia 5 914 5 914
Wartość księgowa netto
Saldo na dzień 1 stycznia 572 275 13 487 4 104 187 590 053
Saldo na dzień 31 grudnia 907 828 16 728 93 924 649

 

Prawo do użytkowania
12 miesięcy do 31.12.2019 Grunty i budynki Pojazdy samochodowe Sprzęt informatyczny Pozostałe, w tym inwestycje w
obcych środkach
trwałych
Ogółem
Wartość księgowa brutto
Saldo na dzień 1 stycznia 580 570 20 783 6 540 279 608 172
Zwiększenia: 142 925 5 706 16 1 148 648
Zmniejszenia: (33 144) (7 859) (41 003)
Saldo na dzień 31 grudnia 690 351 18 630 6 556 280 715 817
Umorzenie (-)
Saldo na dzień 1 stycznia
Zmiany stanu: 110 891 5 143 2 452 93 118 579
amortyzacja za rok obrotowy 115 612 6 696 2 452 93 124 853
pozostałe zmiany (4 721) (1 503) (6 224)
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (50) (50)
Saldo na dzień 31 grudnia 110 891 5 143 2 452 93 118 579
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 10 503 10 503
Zmiany stanu: (3 318) (3 318)
utworzenie odpisu aktualizującego 6 530 6 530
rozwiązanie odpisu aktualizującego (9 848) (9 848)
Saldo na dzień 31 grudnia 7 185 7 185
Wartość księgowa netto
Saldo na dzień 1 stycznia 570 067 20 783 6 540 279 597 669
Saldo na dzień 31 grudnia 572 275 13 487 4 104 187 590 053

Wyniki wyszukiwania