Raport Zintegrowany 2021

28. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 31.12.2021 31.12.2020
Środki trwałe, w tym: 455 206 507 441
grunty i budynki 104 873 129 709
sprzęt informatyczny 145 741 162 182
wyposażenie biurowe 52 065 51 526
pozostałe, w tym inwestycje w obcych środkach trwałych 152 527 164 024
Środki trwałe w budowie 22 970 47 450
Prawo do użytkowania, w tym: 765 347 924 649
grunty i budynki 743 564 907 828
pojazdy samochodowe 21 655 16 728
pozostałe, w tym inwestycje w obcych środkach trwałych 128 93
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 1 243 523 1 479 540

 

Poniżej przedstawiono zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych w roku 2021 i 2020:

Środki trwałe i środki trwałe w budowie
12 miesięcy do 31.12.2021 Grunty i budynki Rzeczowe środki
trwałe
Środki trwałe
w budowie
Ogółem
Wartość księgowa brutto
Saldo na dzień 1 stycznia 266 893 1 218 204 47 491 1 532 588
Zwiększenia: 1 220 85 108 47 682 134 010
przeniesienie ze środków trwałych w budowie 1 109 57 114 58 223
zakupy 36 20 635 44 179 64 850
Inne 75 7 359 3 503 10 937
Zmniejszenia: (46 514) (260 742) (72 199) (379 455)
przeniesienie ze środków trwałych w budowie (58 223) (58 223)
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (46 514) (254 030) (300 544)
inne (6 712) (13 976) (20 688)
Saldo na dzień 31 grudnia 221 599 1 042 570 22 974 1 287 143
Umorzenie (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 124 018 839 107 963 125
Zmiany stanu: (18 165) (149 078) (167 243)
amortyzacja za rok obrotowy 5 989 97 319 103 308
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (24 154) (246 397) (270 551)
Saldo na dzień 31 grudnia 105 853 690 029 795 882
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 13 166 1 365 41 14 572
Zmiany stanu: (2 293) 843 (37) (1 487)
aktualizacja odpisu (2 293) 843 (37) (1 487)
Saldo na dzień 31 grudnia 10 873 2 208 4 13 085
Wartość księgowa netto
Saldo na dzień 1 stycznia 129 709 377 732 47 450 554 891
Saldo na dzień 31 grudnia 104 873 350 333 22 970 478 176

Środki trwałe i środki trwałe w budowie
12 miesięcy do 31.12.2020 Grunty i budynki Rzeczowe środki
rwałe
Środki trwałe
w budowie
Ogółem
Wartość księgowa brutto
Saldo na dzień 1 stycznia 412 810 1 259 850 94 250 1 766 910
Zwiększenia: 9 827 167 068 108 128 285 023
przeniesienie ze środków trwałych w budowie 9 750 135 991 145 741
zakupy 20 920 94 262 115 182
inne 77 10 157 13 866 24 100
Zmniejszenia: (155 744) (208 714) (154 887) (519 345)
przeniesienie ze środków trwałych w budowie (145 741) (145 741)
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (155 630) (192 511) (348 141)
inne (114) (16 203) (9 146) (25 463)
Saldo na dzień 31 grudnia 266 893 1 218 204 47 491 1 532 588
Umorzenie (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 199 753 918 992 1 118 745
Zmiany stanu: (75 735) (79 885) (155 620)
amortyzacja za rok obrotowy 7 193 101 245 108 438
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (82 928) (181 130) (264 058)
Saldo na dzień 31 grudnia 124 018 839 107 963 125
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 10 471 925 76 11 472
Zmiany stanu: 2 695 440 (35) 3 100
aktualizacja odpisu 2 695 440 (35) 3 100
Saldo na dzień 31 grudnia 13 166 1 365 41 14 572
Wartość księgowa netto
Saldo na dzień 1 stycznia 202 586 339 933 94 174 636 693
Saldo na dzień 31 grudnia 129 709 377 732 47 450 554 891

 

Grupa według stanu na 31.12.2021 r. posiadała istotne zobowiązania umowne zaciągnięte w kwocie 391 tys. zł w związku z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych (1 165 tys. zł według stanu na 31.12.2020 r.).

 

Prawo do użytkowania
12 miesięcy do 31.12.2021 Grunty i
budynki
Pojazdy
samochodowe
Pozostałe, w tym
inwestycje w
obcych środkach
trwałych
Ogółem
Wartość księgowa brutto
Saldo na dzień 1 stycznia 1 116 121 27 608 280 1 144 009
Zwiększenia: 79 969 14 451 145 94 565
Zmniejszenia: (140 148) (5 514) (280) (145 942)
Saldo na dzień 31 grudnia 1 055 942 36 545 145 1 092 632
Umorzenie (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 202 379 10 880 187 213 446
Zmiany stanu: 93 778 4 010 (170) 97 618
amortyzacja za rok obrotowy 118 142 8 727 111 126 980
pozostałe zmiany (24 343) (4 639) (281) (29 263)
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (21) (78) (99)
Saldo na dzień 31 grudnia 296 157 14 890 17 311 064
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 5 914 5 914
Zmiany stanu: 10 306 10 306
utworzenie odpisu aktualizującego 13 250 13 250
rozwiązanie odpisu aktualizującego (2 944) (2 944)
Saldo na dzień 31 grudnia 16 220 16 220
Wartość księgowa netto
Saldo na dzień 1 stycznia 907 828 16 728 93 924 649
Saldo na dzień 31 grudnia 743 564 21 655 128 765 347

Prawo do użytkowania
12 miesięcy do 31.12.2020 Grunty i
budynki
Pojazdy
samochodowe
Sprzęt
informatyczny
Pozostałe, w tym
inwestycje w
obcych środkach
trwałych
Ogółem
Wartość księgowa brutto
Saldo na dzień 1 stycznia 690 351 18 630 6 556 280 715 817
Zwiększenia: 503 318 11 569 514 887
Zmniejszenia: (77 548) (2 591) (6 556) (86 695)
Saldo na dzień 31 grudnia 1 116 121 27 608 280 1 144 009
Umorzenie (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 110 891 5 143 2 452 93 118 579
Zmiany stanu: 91 488 5 737 (2 452) 94 94 867
amortyzacja za rok obrotowy 118 001 7 886 707 94 126 688
pozostałe zmiany (26 513) (2 075) (3 159) (31 747)
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór, kradzież (74) (74)
Saldo na dzień 31 grudnia 202 379 10 880 187 213 446
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 7 185 7 185
Zmiany stanu: (1 271) (1 271)
utworzenie odpisu aktualizującego 2 731 2 731
rozwiązanie odpisu aktualizującego (4 002) (4 002)
Saldo na dzień 31 grudnia 5 914 5 914
Wartość księgowa netto
Saldo na dzień 1 stycznia 572 275 13 487 4 104 187 590 053
Saldo na dzień 31 grudnia 907 828 16 728 93 924 649

Wyniki wyszukiwania