Raport Zintegrowany 2020

27. Wartości niematerialne

Wartości niematerialne 31.12.2020 31.12.2019
Licencje 420 429 279 675
Inne wartości niematerialne 7 951 8 299
Nakłady na wartości niematerialne 223 228 231 971
Wartości niematerialne, razem 651 608 519 945

 

Wartości niematerialne
12 miesięcy do 31.12.2020 Licencje Inne wartości
niematerialne
Nakłady na
wartości
niematerialne
Ogółem
Wartość księgowa brutto
Saldo na dzień 1 stycznia 1 313 359 20 673 233 656 1 567 688
Zwiększenia: 270 939 3 334 282 182 556 455
przeniesienie z nakładów 264 313 3 198 267 512

zakupy

6 480 42 249 357 255 880
inne 145 94 32 825 33 064
Zmniejszenia: (102 484) (575) (292 609) (395 668)
przeniesienie z nakładów (267 512) (267 512)
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (102 484) (561) (3 636) (106 681)
inne (14) (21 461) (21 475)
Saldo na dzień 31 grudnia 1 481 814 23 432 223 228 1 728 474
Umorzenie (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 1 033 684 12 329 1 046 013
Zmiany stanu: 27 701 3 153 30 854
amortyzacja za rok obrotowy 124 553 8 279 132 832
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (96 852) 9366) (97 218)
inne (4 760) (4 760)
Saldo na dzień 31 grudnia 1 061 385 15 482 1 076 867
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 46 1 685 1 730
Zmiany stanu: (46) (1 685) (1 731)
aktualizacja odpisu (46) (1 685) (1 731)
Saldo na dzień 31 grudnia
Wartość księgowa netto
Saldo na dzień 1 stycznia 279 675 8 299 231 971 519 945
Saldo na dzień 31 grudnia 420 429 7 951 223 228 651 608

 

Wartości niematerialne
12 miesięcy do 31.12.2019 Licencje Inne wartości
niematerialne
Nakłady na
wartości
niematerialne
Ogółem
Wartość księgowa brutto
Saldo na dzień 1 stycznia 1 237 539 43 669 181 430 1 462 638
Zwiększenia: 193 361 3 206 249 587 446 154
przeniesienie z nakładów 183 422 2 556 185 978
zakupy 9 908 472 249 587 259 967
przeniesienie ze środków trwałych 4 178 182
nabycie w wyniku połączenia jednostek 27 27
Zmniejszenia: (117 541) (26 202) (197 361) (341 104)
przeniesienie z nakładów (185 978) (185 978)
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (117 541) (26 194) (1 455) (145 190)
inne -8 (9 928) (9 936)
Saldo na dzień 31 grudnia 1 313 359 20 673 233 656 1 567 688
Umorzenie (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 904 726 34 833 939 559
Zmiany stanu: 128 958 (22 504) 106 454
amortyzacja za rok obrotowy 224 295 3 112 227 407
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (95 364) (25 616) (120 980)
nabycie w wyniku połączenia jednostek 27 27
Saldo na dzień 31 grudnia 1 033 684 12 329 1 046 013
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 595 1 717 2 312
Zmiany stanu: (549) (32) (582)
aktualizacja odpisu (549) (32) (582)
Saldo na dzień 31 grudnia 46 1 685 1 730
Wartość księgowa netto
Saldo na dzień 1 stycznia 332 813 8 241 179 713 520 767
Saldo na dzień 31 grudnia 279 675 8 299 231 971 519 945

 

W odniesieniu do wartości niematerialnych, które nie są jeszcze dostępne do użytkowania, tzn. będące w trakcie realizacji, Grupa na bieżąco identyfikuje przesłanki utraty wartości.

Grupa według stanu na 31.12.2020 r. posiadała istotne zobowiązania umowne zaciągnięte w kwocie 1 394 tys. zł. w związku z nabyciem wartości niematerialnych (brak istotnych zobowiązań według stanu na 31.12.2019 r.).

Wyniki wyszukiwania