Raport Zintegrowany 2021

27. Wartości niematerialne

Wartości niematerialne 31.12.2021 31.12.2020
Licencje 533 757 420 429
Inne wartości niematerialne 17 227 7 951
Nakłady na wartości niematerialne 177 491 223 228
Wartości niematerialne, razem 728 475 651 608

Wartości niematerialne
12 miesięcy do 31.12.2021 Licencje Inne wartości
niematerialne
Nakłady na
wartości
niematerialne
Ogółem
Wartość księgowa brutto
Saldo na dzień 1 stycznia 1 481 814 23 432 223 228 1 728 474
Zwiększenia: 285 008 14 133 278 231 577 372
przeniesienie z nakładów 268 487 13 977 158 282 622
zakupy 16 403 156 278 073 294 632
inne 118 118
Zmniejszenia: (403 054) (7 472) (323 488) (734 014)
przeniesienie z nakładów (282 622) (282 622)
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (401 883) (7 471) (409 354)
inne (1 171) (1) (40 866) (42 038)
Saldo na dzień 31 grudnia 1 363 768 30 093 177 971 1 571 832
Umorzenie (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 1 061 385 15 481 1 076 866
Zmiany stanu: (231 374) (2 615) (233 989)
amortyzacja za rok obrotowy 154 323 14 942 169 265
pozostałe zmiany (11 065) (11 065)
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (385 697) (6 492) (392 189)
Saldo na dzień 31 grudnia 830 011 12 866 842 877
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-)
Saldo na dzień 1 stycznia
Zmiany stanu: 480 480
utworzenie odpisu 480 480
Saldo na dzień 31 grudnia 480 480
Wartość księgowa netto
Saldo na dzień 1 stycznia 420 429 7 951 223 228 651 608
Saldo na dzień 31 grudnia 533 757 17 227 177 491 728 475

Wartości niematerialne
12 miesięcy do 31.12.2020 Licencje Inne wartości
niematerialne
Nakłady na
wartości
niematerialne
Ogółem
Wartość księgowa brutto
Saldo na dzień 1 stycznia 1 313 359 20 673 233 656 1 567 688
Zwiększenia: 270 938 3 334 282 182 556 454
przeniesienie z nakładów 264 313 3 198 267 511
zakupy 6 480 42 249 357 255 879
inne 145 94 32 825 33 064
Zmniejszenia: (102 483) (575) (292 610) (395 668)
przeniesienie z nakładów (267 512) (267 512)
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (102 483) (561) (3 637) (106 681)
inne (14) (21 461) (21 475)
Saldo na dzień 31 grudnia 1 481 814 23 432 223 228 1 728 474
Umorzenie (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 1 033 684 12 329 1 046 013
Zmiany stanu: 27 701 3 152 30 853
amortyzacja za rok obrotowy 124 553 8 279 132 832
pozostałe zmiany (4 760) (4 760)
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór (96 852) (367) (97 219)
Saldo na dzień 31 grudnia 1 061 385 15 481 1 076 866
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-)
Saldo na dzień 1 stycznia 46 1 685 1 730
Zmiany stanu: (46) (1 685) (1 730)
aktualizacja odpisu (46) (1 685) (1 730)
Saldo na dzień 31 grudnia
Wartość księgowa netto
Saldo na dzień 1 stycznia 279 675 8 298 231 971 519 945
Saldo na dzień 31 grudnia 420 429 7 951 223 228 651 608

 

W odniesieniu do wartości niematerialnych, które nie są jeszcze dostępne do użytkowania, tzn. będące w trakcie realizacji, Grupa na bieżąco identyfikuje przesłanki utraty wartości.

Grupa według stanu na 31.12.2021 r. posiadała istotne zobowiązania umowne zaciągnięte w kwocie 3 505 tys. zł w związku z nabyciem wartości niematerialnych (1 394 tys. zł według stanu na 31.12.2020 r.).

 

Wyniki wyszukiwania